1. Svensk förening för omvårdnadsinformatik

  Kontakt: David Liljeqvist, ordförande Telefon: 070-3066222 davidl.jobb@gmail.com

 2. Svensk förening för sjuksköterskor inom diabetesvård

  SFSD:s uppgift är: att verka för sjuksköterskans professionella utveckling inom diabetesvården att stimulera och medverka till vidareutveckling av den medicinska- och omvårdnadsvetenskapliga forskningen inom diabetesvården att medverka till en likvärdig och kunskapsbaserad diabetesvård i alla delar av landet att utgöra ett forum för remisser av utredningar avseende diabetesvården i Sverige att utveckla samverkan med andra organisationer, nationellt och internationellt, som har betydelse för diabetesvårdens utveckling.

  Kontakt: Kaija Seijboldt kaija@sfsd.se

 3. Svensk förening inom kärlkirurgisk omvårdnad

  Föreningens syfte är att bidra till utvecklingen av omvårdnaden för patienter med kärlsjukdom som genomgår kärlkirurgisk behandling, och deras närstående, genom att; verka för att främja utbildning, utveckling och forskning inom omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk behandling vara en mötesplats och inspirera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt sprida kunskap om omvårdnad vid kärlsjukdom och kärlkirurgisk behandling.

  Kontakt: Namn Sara Haile, ordförande sara.haile@sll.se

 4. Svensk Neurokirurgisk Sjuksköterskeförening

  Kontakt: Emma Lindberg Emma.E.Lindberg@regionvasterbotten.se

 5. Svensk Njurmedicinsk sjuksköterskeförening

  SNSF bildades 1985 av en grupp avdelningschefer. Antalet medlemmar var då 18 stycken. Ursprunget var dialysolyckan i Linköping där en dialyssjuksköterska fälldes. Avdelningscheferna uppmärksammade utbildning, säkerhet och ansvarsfrågor inom området dialys. Det som är skrivet om dialys i dagens SLS, Svensk Läkemedelsstandard, är till stora delar ett resultat av det arbete som då påbörjades.

  Kontakt: Linda Afsenius, ordförande Tfn: 031-3431316 linda.afsenius@vgregion.se

 6. Svensk SmittskyddsSjuksköterskeförening 3SF

  Svensk SmittskyddsSjuksköterskeförening 3SF Malin Tihane, Ordförande 08-123 143 10 malin.tihane@regionstockholm.se

 7. Svenskt Nätverk Forensisk Omvårdnad

  Nätverkets syfte och målsättning: Agera mötesplats för sjuksköterskor och vårdpersonal som arbetar med forensisk omvårdnad och främja kunskapsutbyte. Samla och sprida både teoretisk och praktisk kunskap om forensisk omvårdnad som kompetensområde. Stimulera till diskussion, klinisk tillämpning, undervisning och utvärdering av såväl klinisk kunskap och erfarenheter som aktuell forskning. Synliggöra den forensiska kompetensen inom hälso- och sjukvården för att bidra till att forensisk omvårdnad utvecklas som ett specialistområde i Sverige.

  Kontakt: Josefin Rahmqvist, ordförande Telefon: 070-752 32 68 info@snfo.se

 8. Sveriges Immunbristsjuksköterskors Intresseförening

  Sveriges Immunbristsjuksktöerskors intresserförening riktar sig i första hand till sjuksköterskor som arbetar med patienter med primära immunbristsjukdomar.

  Kontakt: Susanne Hansen, ordförande Tel: 023-49 04 47 Susanne.hansen@sll.se