Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/natverketforkvalitetsochforbattringsarbeteinomomvardnad.4.2064505d1721dddde10975bd.html.

Nätverket för kvalitets- och förbättringsarbete (NKFO)

Syftet med nätverket är att skapa ett forum och en gemensam plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och utveckling inom området omvårdnad. Nätverket riktar sig till sjuksköterskor i Sverige med uppdrag eller som i sin funktion bedriver kvalitets- och förbättringsarbeten inom sin verksamhet.

Karina Simonsen, ordförande
karina.simonsen@skane.se