VFU under pågående pandemi

Porträttbild Åsa Engström

Åsa Engström, professor, Intensivvårdssjuksköterska

När de första rapporterna om covid-19 kom reagerade jag, som så många andra, och tänkte att det här kommer nog inte att drabba oss. På min arbetsplats som utbildar och som främst består av sjuksköterskor blev påverkan av pandemin stor. Några av oss behövdes i vården samtidigt som pandemin kräver stora insatser gällande ett säkert genomförande av våra utbildningar.

Vi har många sjuksköterske- och specialistsjuksköterskestudenter och en skriande brist i verksamheten, dessa studenter behöver därför få förutsättningar att kunna fullfölja sina studier. Det har kommit restriktioner om vilka undervisning- och examinationsformer som är möjliga att genomföra på ett säkert sätt. Många nya tekniska lösningar har utvecklats, mycket tack vare tidigare erfarenheter av distansundervisning, samtidigt som det finns färdigheter hos sjuksköterskan som är svåra att lära sig på distans. Vilka lärare som skulle träffa studenterna fysiskt och hur vi skulle lösa detta när lärare följde restriktionerna och stannade hemma med förkylningssymtom var frågor som fick svar tack vare fantastiska medarbetare.

Sen var det detta med VFUn. Riskerar studenter att smittas eller att sprida smitta? Får studenterna den handledning de behöver? Är det rätt att begära handledning under en pandemi? Gällande specialistutbildningarna anestesi och operation ställdes frågan inom vilka verksamheter som studenterna kunde genomföra VFU för att uppnå målen? Studenterna, som kommer från hela landet, hade planerat sin VFU i Norrbotten. När en operationsavdelning byggdes om till covid IVA förändrades förutsättningarna, vilket innebar att endast akuta operationer genomfördes och att anestesi- och operationssjuksköterskorna främst vårdade patienter med covid-19. Några av anestesi-och operationsstudenterna fick VFU i närheten av sin hemort. De flesta flyttade fram sin VFU och genomförde den under sommaren eller hösten. Det har funnits en stor vilja och flexibilitet hos studenterna, verksamheterna och examinerande lärare för att lösa VFU-frågan på ett bra sätt. Intensivvårdsstudenterna genomförde sin VFU som planerat samtidigt som handledande intensivvårdssjuksköterskor introducerade ny personal och ställde om för en ny verksamhet.

Examensarbetena i dessa specialistutbildningar skulle skrivas parallellt med VFUn. Det gjordes korrigeringar utifrån ursprungliga planer med förändrat genomförande, exempelvis enkäter som skulle ha delats ut gjordes om till webb-enkäter. Telefonintervjuer blev alternativet till att mötas fysiskt. Nu har vi nya studenter och hittills har VFUn fungerat väl och genomförts som planerat. Årets examensarbeten knyter an till pågående forskning, främst gällande erfarenheter kring intensivvården vid covid-19. Villkoren för ett lärande under pandemin är enormt utmanande och påfrestande, samtidigt som vi får ny kunskap och erfarenhet som vi kan och ska lära oss mycket av.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar