Covid-19 -ordinera och vaccinera

Vaccination mot sjukdom genomförs för att lindra konsekvenser som dödsfall eller svåra men, dvs vaccination är prevention och ges till personer som är friska. Självklart är det legitimerade sjuksköterskor som ska administrera vaccin mot Covid-19.

Som specialistutbildad barnsjuksköterska har jag gedigen erfarenhet av att vacciner, både barn och vuxna. Att ge ett vaccin är speciellt då man vill att en frisk person skapar antikroppar mot en sjukdom som kan ge allvarliga konsekvenser. Självklart måste vi även ha en stark beredskap för ev. biverkningar, som i vissa fall kan vara akuta och kritiska.

Vaccin mot Covid-19, eller SARS-CoV-2 som viruset heter, finns nu i produktion och vaccinering av befolkningen har påbörjats. Att genomföra vaccinationer på bred front med ett nytt vaccin mot en ny sjukdom ställer särskilda krav på oss som utför arbetet.

Logistiken för transport, fördelning och förvaring är omfattande. Det sista steget innebär ordination, administration och dokumentation av vaccineringen. Frågor om vad som egentligen gäller i detta steg, har uppstått då vissa regioner vill ta hjälp av icke legitimerad personal för arbetsuppgifter där de är obehöriga.

För mig som sjuksköterska är det självklart att vi måste följa de regler och förordningar som finns, det finns nämligen av en anledning -patientsäkerhet!

Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god säker vård uppfylls och vårdgivaren ska säkerställa att det finns personal med den kompetens och kunskap som behövs. För vissa arbetsuppgifter till exempel ordination, iordningsställande och administrering av läkemedel finns särskilda bestämmelser som kräver en viss behörighet för att få utföra dessa.

Ordination av Covid-19 vaccin

Distriktssköterskor och barnsjuksköterskor har behörighet att ordinera läkemedel för vaccination (HSLF-FS 2018:43). Alla läkare har rätt att ordinera vaccin mot covid-19.

En leg. sjuksköterska kan också vara behörig i de fall då de genomgått en utbildning som är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Alla sjuksköterskor får ge vaccin

Samtliga legitimerade sjuksköterskor får administrera, det vill säga injicera, vaccin (HSLF-FS 2017:37). Att iordningsställa, administrera eller överlämna ett läkemedel är reglerade arbetsuppgifter och får endast utföras hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet enligt 7 kap. HSLF-FS 2017:37. Läkare och sjuksköterskor är behöriga att iordningsställa, administrera vaccin mot Covid-19.

Patientsäkerhet

WHOs databas över biverkningar och reaktioner på vaccin mot Covid-19 har indikerat en något högre andel anafylaktiska tillbud än förväntat. Detta innebär alltså en mycket allvarlig reaktion som inträffar oftast inom ca 30 minuter efter vaccination.

Om det finns en risk för överkänslighetsreaktion ska det på den mottagning, avdelning eller annan plats där vaccinationerna utförs finnas personal med kompetens att behandla överkänslighetsreaktioner samt akutbricka eller akutväska. Innan läkemedlet ges med stöd av det generella direktivet ska en sjuksköterska göra en bedömning av patientens behov av läkemedelsbehandlingen.

Med anledning av detta rekommenderar Svensk sjuksköterskeförening starkt att i de fall vaccination ges i miljö utan tillgång till akutsjukvårdsutrustning, ska en legitimerad sjuksköterska alltid ha med annan vårdpersonal samt akutväska med andningsblåsa.

Jag ser fram emot att ett vaccin mot Covid-19 nu kommer erbjudas hela vår befolkning. Jag själv kommer acceptera att ta vaccinet när det är min tur!

Publiceringsdatum:

Fler artiklar