Vilka ska komma först – om prioriteringar vid covid-19-vaccinering

Marit Sylén, ordförande sjuksköterskornas etiska råd

I den svåra situation som Sverige just nu befinner sig – med fler än 10 000 döda med covid-19, en hälso- och sjukvård samt omsorgsverksamhet som är stark ansträngd till följd av pandemin och ett samhälle som har stränga rekommendationer att förhålla sig till – är vaccinationen som inleddes för ett par veckor sedan oerhört efterlängtad. Då antalet vaccindoser initialt är begränsat har en debatt uppstått om vilka som i första hand bör få möjlighet att vaccineras.

Vår etiska plattform för prioriteringar vilar på tre etiska principer: människovärdesprincipen (alla har samma rätt till vård oavsett personliga egenskaper eller funktion i samhället), behovs- och solidaritetsprincipen (den som har störst behov av vårdens resurser ska gå före den med mindre behov) samt kostnadseffektivitetsprincipen (resurser ska användas så effektivt som möjligt). Utifrån dessa principer har Folkhälsomyndigheten föreslagit att de personer som bor på särskilt boende eller har hemtjänst samt de personer som bor eller arbetar när dessa personer bör vaccineras först då den största riskfaktorn för allvarlig sjukdom och död är hög ålder. Röster har höjts för att andra grupper parallellt bör vaccineras med denna första grupp. De grupper som har framhållits är vårdpersonal som arbetar patientnära med dem som har covid-19. Vissa menar att även de som innehar ledningspositioner inom hälso- och sjukvården bör jämställas med vårdpersonal.

Att prioritera betyder, enligt Nationalencyklopedin, ”att ge företräde åt”; att någon eller några får gå före andra. Prioritering av vårdpersonal vid vaccinationer innebär ett avsteg från den etiska plattformen, men gällande vårdpersonal kan detta ses som ett avsteg som etiskt kan motiveras då det kan bidra till att de grupper som har de största behovet av vård kan få detta tillgodosett. Det menar Lars, Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Avsteg från den etiska plattformen ska göras i undantagsfall annars faller plattformens legitimitet. Sakskälen ska vara tydliga och en transparant diskussion föras, exakt vilka personalgrupper och varför det görs ska uttalas för att accepteras som legitimt av de grupper som under en tid därmed får stå tillbaka.

Marit Silén, styrelseledamot Svensk sjuksköterskeförening och ordförande Sjuksköterskornas etiska råd

Publiceringsdatum:

Fler artiklar