Lilas Ali

Att känna panik är ett ganska lätt status att hamna i dagens läge med den rådande pandemin. Därför är det särskilt viktigt inför aktuella beslut att ta ett djupt andetag och agera utifrån etiskt försvarsbara grunder.

Kanske kommer vi inom snar framtid att ångra vissa beslut som förhastades fram i ett panik-läge eller så tvärtom? Att vi kan se tillbaka med stolthet i hur vi i rådande situation lyckades grunda våra beslut och handlingar utifrån människovärdesprincipen som en etisk grund. I fredags publicerade SMER en rapport om etiska vägval vid en pandemi som belyser centrala etiska frågor som aktualiseras vid en pandemi. Rapporten påminner även om det moraliska ansvar som finns under och efter en pågående pandemi att öka vår kunskap, stödja forskning och inte minst dra lärdomar inför framtiden.

I rapporten lyfts det fram att det i extraordinära situationer skapas etiska konflikter så som exempelvis att planerade vårdåtgärder skjuts upp och där rekommendationerna om att undvika fysiska möten kan leda till att långvarigt sjuka personer inte söker vård.

I sådana lägen kan sjuksköterskan göra en viktig insats för dessa patienter och se till att de känner att de har en kontinuerlig kontakt/vård trots rådande omständigheter. Detta förutsätter att sjukvårdspersonalen får det stöd och skydd de behöver för att utföra sitt kvalitetsarbete och inte minst själva orka och få vara friska på sikt. Jag minns själv de sömnlösa nätterna efter ett kvällsskift på kliniken full med adrenalin i flera timmar i sträck. Sådant behöver bearbetas och inte minst uppmärksammas.

SMERs rapport innehåller flera rekommendationer och förslag som arbetats fram som ett första steg i rådets analys av etiska frågor i samband med pandemin. Vägledningen kan användas av beslutsfattare ett kaotiskt läge som pandemin som en etisk kompass för att få en ökad förståelse för de etiska dimensionerna som kan uppstå.

Lilas Ali Leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska i psykiatri, Med. Dr., universitetslektor, Ledamot i styrelsen för Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar