Elisa Reinikainen

Elisa Reinikainen

Som medicinskt ansvarig sjuksköterska arbetar jag med att tolka myndigheternas regler och rekommendationer och informera verksamheter om dem. Jag gör även lokala riskbedömningar utifrån de lokala förutsättningarna. Jag medverkar i olika krisledningsmöten, lokalt inom kommunen och i olika forum med regionen. I dessa tider är det viktigt med nära samverkan med andra vårdgivare.

Smittspridningen på särskilda boenden i Stockholm är bekymmersamt. Personalen inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten tar hand om de allra sköraste patientgruppen. Om patienterna drabbas av covid-19 smitta kan det leda till allvarliga konsekvenser och även till att man avlider. Sjuksköterskornas roll i att hindra smittspridningen är central. Nära handledning av baspersonal har identifierats som en framgångsfaktor i att stoppa smittspridningen. Svårast i arbetet med att hindra smittspridningen kan vara att isolera personer med demenssjukdom som bor på ett särskilt boende.

Okunskap om viruset, smittvägarna och hur man skyddar sig själv kan leda till att personalen blir rädda för sin egen hälsa. Därför är det viktigt att personalen som möter patienter med misstänkt covid-19 smitta har tillräckliga kunskaper om smittvägar och vilken utrustning ska användas vid olika tillfällen. Tillgången till skyddsmaterial har under senaste veckorna förbättrats i de kommunala verksamheterna.

Elisa Reinikainen

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom vård av äldre, Silviasjuksköterska

Publiceringsdatum:

Fler artiklar