Marit Silén

Syftet är att stödja hälso- och sjukvården att fatta beslut om prioriteringar enligt den etiska plattformen för öppna prioriteringar i hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdslagen. Sjuksköterskornas etiska råd anser att det är bra att prioriteringarna vid dessa extraordinära förhållanden utgår ifrån dessa principer.

Marit Silén

Sjuksköterskornas etiska råd har läst Socialstyrelsens nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden.

Principerna är tänkta att tillämpas i det fall smittutvecklingen leder till att behovet av intensivvård kommer överstiga tillgängliga resurser. Principerna kan även användas vid prioriteringar inom andra vårdformer där svårt sjuka patienter vårdas och där resurstillgången är påverkad av pandemin.

Etiskt välunderbyggda principer kan minska den etiska stressen, genom att vårdpersonalen kan få stöd i att svåra beslut fattas på goda grunder och inte sker godtyckligt.

Sjuksköterskornas etiska råd understryker vikten av att det ges utrymme för etisk reflektion för att den etiska stress som upplevs i samband med svåra beslut ska kunna hanteras på bästa sätt. Det är särskilt bra att dokumentet tar upp detta och de faktorer som kan minska stressen.

  • öppet samarbetsklimat med möjlighet att lyfta etiska frågor

  • stöd till ledarskapsfunktioner för att dessa i sin tur ska kunna ge stöd

  • möjlighet till återhämtning och vila

  • organiserat samtalsstöd och handledning.

"Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar