Samtal om levnadsvanor inför kirurgi

Levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor, har stor betydelse för resultatet av den kirurgiska vården och omvårdnaden.

Ungefär en miljon vuxna personer i Sverige är dagligrökare, 17 procent har riskfyllda alkoholvanor och närmare 15 procent har en stillasittande fritid. Patienters levnadsvanor både före och efter det kirurgiska ingreppet påverkar det slutliga resultatet. Fler än 80 procent av de personer som ska genomgå någon form av kirurgi anser att det är viktigt att samtala om sina levnadsvanor och önskar även stöd från hälso- och sjukvården för att förbättra vanorna inför det kirurgiska ingreppet. För personen kan det vara ett utmärkt tillfälle att genomföra en varaktig förändring med stora hälsovinster.

Syftet med denna skrift är att medvetandegöra operationssjuksköterskor om risker och konsekvenser av ohälsosamma levnadsvanor hos personer som ska genomgå kirurgiska ingrepp.

Tobaksbruk

Rökuppehåll i samband med ett kirurgiskt ingrepp minskar risken för komplikationer som till exempel infektion och hjärt- och kärlpåverkan. Ett rökuppehåll halverar även risken för trombos, pneumoni och försämrad eller förlängd sårläkning.

Alkoholbruk

Ett alkoholuppehåll före det kirurgiska ingreppet ger kroppen möjlighet att återhämta sig från de negativa effekter som alkoholen förorsakar vilket gör att risker för komplikationer per- och postoperativt minskar. Alkoholkonsumtion i samband med kirurgi ökar risken för postoperativa komplikationer med 70 procent.

Fysisk aktivitet

En fysiskt aktiv livsstil är förenad med minskad risk att utveckla sjukdomstillstånd som hjärtkärl-sjukdomar, typ 2-diabetes, osteoporos och vissa cancersjukdomar.

Matvanor

Hälsosamma matvanor och näringsintag minskar riskerna för postoperativa komplikationer och måltidsmönster har betydelse för preoperativ optimering inför kirurgi. Felaktigt näringsintag med undernäring, lågt alternativt högt BMI, kan resultera i postoperativa komplikationer såsom tryckskada, ökad infektionsrisk, försämrad sårläkning, hjärtinfarkt och svikt.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
samtal om levnadsvanor inför kirurgi operationssjuksköterskans roll.pdf Pdf, 654.6 kB. 654.6 kB 2020-09-09 16.31
samtal om levnadsvanor inför kirurgi operationssjuksköterskans roll referenser.pdf Pdf, 191.4 kB. 191.4 kB 2020-09-09 16.33

Senast publicerad: