Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation

Att tillhöra en profession är något unikt men det innebär också ett ansvar. Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en broschyr där du kan läsa om vad professionen som legitimerad sjuksköterska innebär, vad det betyder för den enskilda sjuksköterskan, patienter och närstående men även för omvårdnadens kvalitet.

Att tillhöra en profession är något unikt som endast ett fåtal yrkesgrupper gör. Med sjuksköterskans profession följer ett stort ansvar, du som sjuksköterska har en skyldighet att upprätthålla professionens nivå när det gäller yrkeskunnande och kompetens.

Det innebär att du som sjuksköterska på eget initiativ håller dig uppdaterad om ny forskning inom ditt område och ser till att ha kunskap och följer de lagar och föreskrifter som reglerar sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskan ska i sin kliniska vardag agera utifrån ICN:s etiska kod för sjuksköterskor.

Kraven för att vara en profession är att den ska :

  • Vila på vetenskaplig grund i form av ett kunskapsområde.

  • Leda till legitimation.

  • Följa etiska regler.

  • Är autonom, det vill säga att sjuksköterskor själva styr över utvecklingen av och forskningen om sitt kunskapsområde.

  • Värderas högt av samhället.

  • Tillhöra en nationell organisation.

Svensk sjuksköterskeförening är alla legitimerade sjuksköterskors professionsorganisation och vill tillsammans med dig utveckla stödet i din profession. Vi är en av förutsättningarna för att sjuksköterskors yrke är just en profession med legitimation.

Senast publicerad: