Tillsammans stärker vi sjuksköterskan och därmed omvårdnadens roll i svensk hälso- och sjukvård

 

Aktuellt

Håll dig uppdaterad och utveckla både dig och yrkesrollen. Här kan du ta del av vad som händer i och kring vårt arbete för professionens och patientens bästa.

Idé och verksamhet

Vi har kunskapen. Vi har kraften. Vi tar ansvaret.

Vi tar ansvar för och engagerar oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för patientens, vårdens och hela samhällets bästa.

Bli medlem

Som medlem stödjer du arbetet för professionens och patientens bästa.

Som medlem är du med och påverkar din egen, professionens och hela vårdens utveckling. Och våra förmåner ger både kunskap och inspiration.

Röster om omvårdnad

Därför är jag medlem

Det är bara vi sjuksköterskor själva som kan driva utvecklingen av omvårdnad och vår profession. Och det gör vi genom att vara medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening.

Bild på Ann-Britt Johansson

Ann-Britt Johansson

Specialistsjuksköterska intensivvård samt barn-och ungdomssjukvård.

Jag tycker det är viktigt att sjuksköterskan lyfts och hur betydelsefull vår roll är
Bild på Magnus Flodberg

Magnus Flodberg

Specialistsjuksköterska intensivvård, Verksamhetschef Hälsocentrum

Med fler medlemmar stärks våra möjligheter att påverka vårdens beslutsfattare.
Bild på Virve Ardaeus

Virve Ardaeus

Specialistsjuksköterska med inriktning mot onkologisk vård

Är man sjuksköterska borde det vara självklart att vara med i Svensk sjuksköterskeförening.

Omvårdnad är sjuksköterskans kompetensområde

Omvårdnadsprocessen

Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet. Det innebär att sjuksköterskan självständigt – i teamsamverkan och i partnerskap med patienten och dennes närstående – ansvarar för bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden, det vill säga hela omvårdnadsprocessen. Omvårdnaden är riktad mot patientens grundläggande behov och upplevelser i det dagliga livet vilket inkluderar flera dimensioner – fysisk, psykosocial, andlig och kulturell. Omvårdnad är ett kompetensområde som berör alla vårdens olika funktioner, men vars ansvar bara kan och ska hanteras av dem som har utbildning för det: sjuksköterskor.

Personcentrerad vård

Sjuksköterskan ska ha kompetens att både utföra omvårdnadsuppgifter med skicklighet och att etablera en förtroendefull relation med patienten och dennes närstående, vilket är en förutsättning för god omvårdnad. Sjuksköterskans kompetens omfattar ett helhetsperspektiv på patientens situation, inklusive kunskap om komplexa behov och problem som rör till exempel kommunikation, kognition, andning, cirkulation, ätande och nutrition, personlig hygien, aktivitet och rörlighet, sömn och vila, smärta, psykosociala-, andliga- och kulturella faktorer. Omvårdnad av hög kvalitet innebär att patienten får vård utifrån sin upplevelse, sina behov och förutsättningar. Och som gör att hen får möjlighet att vara i partnerskap med vården.

Sjuksköterskans kärnkompetenser

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt i de sex kärnkompetenserna – personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik samt ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet. Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och lärosäten genom att tydliggöra kompetensen hos den legitimerade sjuksköterskan.

Vi jobbar för dig!

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening. Vi är en ideell förening som företräder professionens kunskapsområde omvårdnad. I över hundra år har vi tagit ansvar för och engagerat oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för patientens, vårdens och hela samhällets bästa.

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.