Omvårdnadsforskning spelar en avgörande roll

Omvårdnadsforskning är en central del i den patientnära forskningen med syfte att främja hälsa och välbefinnande och att lindra lidande. Precis som med medicinsk forskning är avsikten att göra hälso- och sjukvården bättre, säkrare och mer jämlik, både för personer som är i behov av den och deras närstående.

Den kunskap som omvårdnadsforskning genererar är nödvändig för hälso- och sjukvårdens utveckling. Den är nödvändig för evidensbaserad vård och nödvändig för att människor ska kunna uppnå och bibehålla hälsa, ibland trots sjukdom.

Detta är en av de viktigaste samhällsutmaningarna som även definierats globalt i Agenda 2030. I mål 3 slås fast att god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Omvårdnadsforskningen bidrar till att förstå komplexiteten i den psykiska och fysiska hälsan, inte minst för att förstå hur det hälsopromotiva, preventiva arbetet samt egenvård bör ske. För att ­förbättra vården krävs kunskap om ­människors erfarenheter av att livslångt leva med, och anpassa sig till, en sjukdom som inte går att bota. Här kan omvårdnadsforskning göra skillnad!

I och med att sjukvården bli alltmer inriktad mot produktion har möjligheten att bedriva forskning försämrats. För att skapa en innovativ hälso- och sjukvård behövs effektivare samverkan mellan sjukvård och lärosäten, tillgång till forskningsmedel, handledare och hälsodata. Det behövs också ett akademiskt ledarskap och tjänstestrukturer som är hållbara för forskande sjuksköterskor.

Svensk sjuksköterskeförening anser det nödvändigt att:

– det finns tydliga karriärvägar inom sjuk-
vården så att den akademiska meriteringen utvecklas för sjuksköterskor.

– forskningsanslagen ökar och öronmärks för omvårdnadsforskning och omvårdnadsrelaterad metodutveckling.

– det fasta forskningsanslaget till universitet och högskolor ökar och tilldelas i relation till utbildningsuppdraget.

Senast publicerad: