Ledare

Sjuksköterskans röst, kunskapens röst

Sjuksköterskans röst är och ska vara en självklar del av debatten! En självklar del när hälso- och sjukvården ska utvecklas, formas och rustas inför framtiden, inte minst inom den nära vården. En självklar röst för att utveckla omvårdnaden.

Genom att stödja varandra och uppnå en stark kollegialitet kan vi få kraft till ett påverkansarbete på statlig, regional och kommunal nivå. Det är bara vi sjuksköterskor själva som genom vår kompetens kan driva omvårdnadsfrågor och utveckla vår profession.

WHO utlyste 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Ett viktigt skäl till detta var att visa på sjuksköterskors och barnmorskors avgörande arbete för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder inom vården.

Pandemin under 2020–2021 har tydligt visat på betydelsen av sjuksköterskans insatser och kompetens för att en god och säker vård ska uppnås. Men trots detta kvarstår ett antal alarmerande frågor som kompetensväxling, genomlysning av vår akademiska utbildning, snabbutbildning till sjuksköterska och sjuksköterskeyrkets autonomier.

Därför har professionsfrågorna aldrig varit så viktiga som nu! Tillsammans ska vi låta makthavare och politiker förstå att vår akademiska utbildning inte ska röras. Snarare behövs en utveckling av ett nytt yrke som avancerad specialistsjuksköterska. Vi ska heller inte acceptera att såväl uppgiftsväxling som kompetensväxling sker på bekostnad av patientsäkerhet.

Vi ska fortsätta att utveckla omvårdnadsdata så att de ingår i samtliga nationella kvalitetsregister. Det säkerställer en god och jämlik vård och att mätning sker i alla delar av hälso- och sjukvården så att registerdata i större omfattning kan utgöra underlag för förbättringsarbeten i vården.

Vi fortsätter att arbeta för en reglering av fortbildningen som möjliggör en ständig kompetensutveckling för sjuksköterskan. Det ska finnas tid och utrymme för oss som sjuksköterskor att tillsammans med andra kollegor i teamet kunna reflektera om etik och värdegrundsfrågor.

Studenter ska beredas möjlighet att utvecklas i sin profession i en akademisk utbildningsmiljö med stöd av kliniskt och akademiskt utbildade lärare och forskare. För att detta ska kunna ske och för att omvårdnadsforskning ska utvecklas, krävs jämlika och goda förutsättningar för att söka forskningsmedel och förenade anställningar.

God omvårdnad för alla! Trygg, säker och jämlik. Utförd i partnerskap med patienten. Av självständiga, stolta, skickliga och empatiska sjuksköterskor som vill utveckla både sig själva och omvårdnaden. Det är vad Svensk sjuksköterskeförening arbetar för.
Läs gärna mer på swenurse.se

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar