Omvårdnadsmagasinet
nr 6 / 2021

Ledare

Sjuksköterskans röst, kunskapens röst

Sjuksköterskans röst är och ska vara en självklar del av debatten! En självklar del när hälso- och sjukvården ska utvecklas, formas och rustas inför framtiden, inte minst inom den nära vården. En självklar röst för att utveckla omvårdnaden. Genom att stödja varandra och uppnå en stark kollegialitet kan vi få kraft till ett påverkansarbete på statlig, regional och kommunal nivå. Det är bara vi sjuksköterskor själva som genom vår kompetens kan driva omvårdnadsfrågor och utveckla vår profession. WHO utlyste 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Ett viktigt skäl till detta var att visa på sjuksköterskors och barnmorskors avgörande arbete för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder inom vården.

Sjuksköterskans röst, kunskapens röst

Forskning

Ny metod för att bemöta barn med övervikt

Övervikt hos barn är ett växande problem i västvärlden. Pandemin med hemmastudier och inställda aktiviteter har förstärkt den trenden. Men hur ska du som sjuksköterska göra när ett barn visar en uppåtgående BMI-kurva? Det har Mariette Derwig undersökt i en avhandling inom omvårdnads- vetenskap.

Flickor med LKG opereras oftare och mår sämre

Att barn med spalt får samma bemötande och behandling oavsett kön, det var Anna Paganini och hennes kollegor var övertygade om. Men nu visar hennes egen forskning att flickor opereras i högre utsträckning än pojkar, och ändå mår sämre. ”Plötsligt såg vi svart på vitt att pojkar och flickor inte fått likvärdig behandling”, säger Anna Paganini.

Hon forskar om samer i livets slut

Nydisputerade Lena Kroik är distriktssköterska vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Borgafjäll i Västerbotten. Hon vill att hennes forskning ska bidra till en diskussion om hur samer i livets slut kan få en individuellt anpassad vård, som också är kulturellt trygg.

Porträtt

Framgångsrik lagledare

Carina Carlsson är Årets ledare i omvårdnad enligt Svensk sjuksköterskeförening. Med hjälp av finländsk sisu vände hon en nedläggningshotad smärtmottagning till en välfungerande, multiprofessionell verksamhet. Ledarskapet kommer naturligt för henne. ”Jag tränade mitt första basket- lag när jag var 15 år och spelade själv på elitnivå”, säger hon.

Krönika

Sjuksköterskors kunskap behövs i media

Vilket år vi haft! Nu är vi inne i december och i slutet på andra året med pandemin, men fortfarande är smittspridningen inte över. Alla i teamen har kraftsamlat för att bemannapandemivården, och sjuksköterskor har tagit sitt professionella ansvar för både patienter och kollegor. Uppmärksamhet från samhället och bevakningen av hälso- och sjukvården i media har varit omfattande. Ingen bör ha missat professionernas och forskningens betydelse för sjukvården. I media har sjuksköterskor en viktig roll för att beskriva och förmedla erfarenhet samt vara expert i frågor om vård och omvårdad. Men sjuksköterskor återfinns i alltför liten utsträckning som experter i media.

Sjuksköterskors kunskap behövs i media 

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar