Hopp och mod i en svår situation

Hopp och mod nr62020

 Det sker åter en kraftig smittspridning av covid-19 och alltfler behöver vård på sjukhus och inom intensivvården.

Samtalen till 1177 ökar, nya covidavdelningar öppnar och intensivvårdsplatserna blir allt fler. Smittan ökar även oroväckande på särskilda boenden. Det är en uppenbar risk att pandemin kommer att belasta sjukvården och särskilda boenden hårt under hela vintern.

Detta sker efter en alltför kort tid för återhämtning för sjuksköterskor och alla andra i teamet efter pandemins härjningar under våren och sommaren. Många är trötta både psykiskt och fysiskt och har obearbetade trauman. Det finns ett stort behov av samtalsstöd. Skulden till medarbetarna som arbetsgivarna måste åtgärda är stor. Professionellt samtalsstöd behövs, men också tid för reflektion, för att kunna bearbeta, förstå och ta med sig sina erfarenheter.

En positiv erfarenhet från arbetet under pandemin är att sammanhållningen i teamen varit mycket god och bidragit till att man orkat med de tuffa utmaningarna. Stora framsteg i behandlingarna har bidragit till en kraftigt minskad dödlighet och de särskilda boendena är bättre rustade än i våras.

Sjuksköterskornas etiska råd har utarbetat ett Etikkort i pandemitid med rubriken Hopp & mod i en svår situation. Syftet med kortet är att ge varje sjuksköterska mod att stå ut och ha tillit till att det de gör i mötet gör skillnad och att känna stolthet över att det de gör är det bästa alternativet för patient och närstående.

Etikkortet ger några handfasta råd för sjuksköterskans arbete under pandemin:

• Främja hälsa och försök att arbeta hälsofrämjande.

• Förebygga sjukdom genom att följa hygienriktlinjer och använd skyddsutrustningen på ett korrekt sätt.

• Återställa hälsa. För de flesta patienter är målet att de ska tillfriskna.

• När bot inte finns bidra till ett värdigt slut.

• Lindra lidande genom att möjliggöra sociala relationer med patient och närstående på de sätt som står till buds och lindra oro och ångest med närvaro och kunskap.

Etikkortet poängterar också att för att under pandemitider bedriva omvårdnad utifrån sjuksköterskans etiska kod krävs att sjuksköterskor också tar hand om sig själva och kollegor. Stöd under pandemin kan vara det kollegiala stödet.

• Stötta varandra i att ni gör det bästa möjliga utifrån de förutsättningar som är.

• Reflektion. Trots en hög arbetsbelastning kan ett par minuters reflektion vara värdefullt.

• Prioritera. Den exceptionella situationen kan skapa etisk stress om omvårdnadsåtgärder prioriteras bort. Om det händer behövs samtal med närmsta chef.

• Återhämtning. Ta en kort paus under arbetspasset som inte fokuserar på arbetsuppgifterna. Gör något på fritiden som ger glädje och fyller på krafterna. Vila för att orka!

Etikkort i pandemitid är i fickformat och plastat. Du kan beställa det eller ladda ned som pdf: Etikkort i pandemitid

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar