Ledare

Sveriges sjuksköterskor har lösningarna

Det börjar bli riktigt tröttsamt att läsa hur arbetsgivarna tror att det blir säker vård även om inte kompetensen finns. Politiker som saknar basala kunskaper om hälso- och sjukvård driver på ”task shifting” som går emot såväl all forskning och den rapport som Socialstyrelsen gav ut förra året: Kompetensförsörjning och patientsäkerhet – Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten.

Det börjar bli riktigt tröttsamt att läsa hur arbetsgivarna tror att det blir säker vård även om inte kompetensen finns. Politiker som saknar basala kunskaper om hälso- och sjukvård driver på ”task shifting” som går emot såväl all forskning och den rapport som Socialstyrelsen gav ut förra året: Kompetensförsörjning och patientsäkerhet – Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten.

Socialstyrelsen drar slutsatsen att brist på kompetens påtagligt ökar risken för vårdskador. Kompetensbristen kan leda till att vård och omsorg utförs på ett felaktigt sätt eller att patienter får fel behandling eller diagnos.

Slutsatserna stärkts av rapportens vetenskapliga litteraturöversikt som visar att när sjuksköterskor och läkare på sjukhus ansvarar för större andel patienter försämras patientsäkerheten och fler vårdskador inträffar. Med en ökad andel personal med lägre kompetens ökar antalet tillbud och avvikelser. Alla behövs i teamet men ingen kan ersätta den andra!

I den SKOP-undersökning som Svensk sjuksköterskeförening gjorde bland sjuksköterskor i våras fanns det möjlighet att skriva egna kommentarer om vad som är viktigast för att stanna i sjukvården, förutom lön och arbetsmiljö.

Många skrev kommentarer. Förslag från de sjuksköterskor som har arbetat 0–5 år var bland annat: tid till reflektion, möjlighet till kompetensutveckling, att regionerna ska sluta ta in bemanningsföretag och istället satsa på de sjuksköterskor som vill vara kvar.

Vidare lyfts ledarskapet, chefen måste vara närvarande och stödja medarbetarna så att de kan bedriva en värdig, god och evidensbaserad omvårdnad. Även betald specialistutbildning lyfts som viktigt för att stanna i yrket.

De som arbetat 6–15 år har angett liknande faktorer: tid för reflektion och handledning, möjlighet till kompetensutveckling, att hälso- och sjukvårdslagen lyfts fram i den kommunala hälso- och sjukvården, att medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ska vara en självklar part i ledningsgrupper på alla nivåer.

Sveriges sjuksköterskor kan och vill ta ansvar för omvårdnad och de har lösningarna på vad som behövs för att de skall stanna inom yrket.

Dessa sjuksköterskor talar också om kommunikation och medbestämmande i ledningsbeslut, välutbildade chefer, möjlighet att vara delaktig i förbättringsarbete på arbetsplatsen samt möjlighet att kombinera forskning och kliniskt arbete.

Även sjuksköterskor som arbetat 16 år eller mer hade liknade förslag och även möjlighet att arbeta i team där allas kompetens är viktig, fungerande ledningssystem samt att det finns möjlighet att utveckla omvårdnaden.

Det är tydligt att det är dags för politiker och beslutsfattare att anamma de 14 magnetiska dragningskrafter som beskrivs i magnetmodellen för omvårdnad. Alla sjuksköterskor som medverkade i SKOP-undersökningen lyfter fram vikten av ledarskap inom omvårdnad och kompetensutveckling för att kunna arbeta evidensbaserat och bedriva en god och säker omvårdnad.

Sveriges sjuksköterskor kan och vill ta ansvar för omvårdnad och de har lösningarna på vad som behövs för att de skall stanna inom yrket. Nästa år har utlysts av WHO som sjuksköterskornas och barnmorskornas år. Låt oss gemensamt driva vikten av omvårdnad i alla forum. Ni vet droppen som urholkar stenen, det är vi det!

Tack för gott samarbete under 2019. Nu ser jag fram mot 2020 – ett viktigt år: sjuksköterskornas år, Nursing Now, VFU-konferensen har 20-årsjubileum och Svensk sjuksköterskeförening fyller 110 år!

God Jul & Gott Nytt År!

Om artikeln

Av Ami Hommel

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar