Krönika

Har vi modet att säga ifrån?

I skrivande stund har vi precis avslutat Sjuksköterskedagarna, Lust och kunskap, med temat etik. Två fantastiska dagar som samlade runt 650 sjuksköterskor. Enligt Wikipedia kommer etik från grekiskans ord ethos som betyder sed och är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Det räcker inte att vi vet vad som är rätt och fel. Vi behöver också reflektera över vad det betyder för oss själva och i vår roll som sjuksköterska. Hur agerar vi när vi ser något som inte stämmer överens med vår yrkesmoral? Har vi modet att säga ifrån?

Konferensen tog på många sätt upp att vi kan träna vår empatiska förmåga och att vi också bör göra det. Vi behöver ha mod att ta stöd av kollegor och mod att också säga ifrån när något inträffar.

Etiken har så många dimensioner. Vi är sjuksköterskor 24-7 och det gäller även när vi är ute på sociala medier eller pratar i telefon på bussen. Det är många som glömmer det. Där kan man verkligen få en dos av både det ena och det andra när medpassagerare utan eftertanke pratar om kollegor och patienter.

Etisk reflektion behövs och är inget man klarar av på en konferens en gång om året. Vi behöver alla inom vården fokusera på vad det etiskt sett innebär att arbeta med människor. Det kräver bland annat medmänsklighet.

Genomgående under konferensen lyftes vikten av ledarskap, personcentrering, bemötande och jämlik vård. Några reflektioner jag fick ta del av från kollegor var att när ny teknik kommer, måste den även vara tillgänglig för äldre. Ganska självklart eller hur?
Gällande organdonation var det tydligt att organisationers attityder är avgörande för om det blir någon transplantation eller ej. Ställer vi frågan om organdonation? Det kräver transparens och tydlighet i hur vi arbetar.

Patienter och närstående som kränker personal på grund av etnicitet eller hudfärg kräver riktlinjer, men kollegor som kränker varandra kräver kollegial etik. Det är ett ämne som vi behöver fundera vidare på. Precis som vikten av en värdegrund som även tar med frågan hur. Hur ska vi hantera de etiskt svåra situationerna?

För att minska antalet vårdskador krävs en god organisation, bra ledarskap och aktivt förebyggande arbetet. Utebliven omvårdnad kan leda till döden visar flera studier. Vi sjuksköterskor behövs. Omvårdnad och palliativ vård har betydelse för hur döden och sista tiden upplevs och kräver relevant vård och adekvat stöd både till den döende och dennes närstående. Vi behöver prata om döden, de så kallade DöBra-caféerna där döden diskuteras är ofta välbesökta och upplevs positivt.

Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram flera olika publikationer inom området etik som berör bland annat professionens etik, mänskliga rättigheter i vården och etiska riktlinjer.

Exempel på material som kan laddas ner eller beställas är föreningens översättning av ICNs etiska kod, etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning, etiska riktlinjer för ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling, jämlik vård och hälsa och en etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier. Dessutom finns etikkortet som delas ut till alla nyexaminerade sjuksköterskor. Använd föreningens olika material för att diskutera med kollegor och studenter.

God Jul och Gott Nytt År!
Jag hoppas ni alla får möjlighet till några dagars vila, det är ni värda.

Om artikeln
Av Ami Hommel
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/18 sid 45

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar