Krönika

Strategiska mål för världens sjuksköterskor

Det är uppenbart att Covid-19 pandemin har förstärkt behovet av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Det gäller inte bara i Sverige utan i hela världen. WHO har i rapporten Globala strategiriktlinjer för sjuksköterskor och barnmorskor 2021–2025 lyft fyra mål för världens sjuksköterskor, vilka också är relevanta för oss i Sverige.

Ett mål som är angeläget för såväl sjuksköterskestudenter som sjuksköterskor är ett hållbart utbildningssystem. Det behövs en kompetensbaserad utbildning som använder bästa tillgängliga metoder och tekniker. Lärarna måste behålla sin kliniska kompetens samt kunna utveckla och stärka klinisk och didaktisk undervisning.

För att förverkliga detta behöver samverkansformer mellan verksamheter och lärosäten utvecklas. Den svenska grundutbildningen till legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska uppfyller väl globala rekommendationer. Däremot beskriver sjuksköterskor svårigheter att få teamet, arbetsgivaren och beslutsfattare att förstå vad kvalificerad omvårdnad innebär.

Allt för ofta efterfrågas inte specialistkunskap och väsentliga omvårdnadsbehov blir inte tillgodosedda. Globalt saknas 5,9 miljoner sjuksköterskor. Hur många som saknas i Sverige är svårt att säga exakt, men den nationella bristen av legitimerade sjuksköterskor är känt. WHO rapporten lyfter arbetssituationen som ett av de viktiga målen. Det är avgörande att ni som studerar till sjuksköterskor får goda förutsättningar att arbeta som sjuksköterska/specialistsjuksköterska för att ni ska vilja stanna och utvecklas i professionen.

I Sverige behöver det först och främst investeras i långsiktiga, fungerande hälsosystem där omvårdnad ges en central plats. Sjuksköterskor med specialistkunskap kan ta ett större ansvar för utvecklingen av hälso- och sjukvården och i omställningen av god och nära vård. WHO-rapporten lyfter också vikten av att skapa strukturer för att sjuksköterskor med utländsk examen ska få ingång i yrket. I Sverige är det av yttersta vikt att sjuksköterskor med utländsk examen erbjuds kompletterande utbildning i syfte att få svensk sjuksköterskelegitimation. Sjuksköterskors ledarskap är ett av de strategiska målen.

Få länder har nationellt stöd och ledarskapsprogram för sjuksköterskor, och ledarskap som kunskapsområde saknas i utbildningen. Sverige har en Chief nurse officer, CNO, utsedd av Socialstyrelsen. För övrigt saknas i hälso- och sjukvård nästan alltid en beslutslinje för omvårdnad med befogenheter och mandat på alla nivåer. Sjuksköterskor behöver inkluderas i beslutsfattande på befolkningsnivå så att hänsyn tas till omvårdnadsperspektivet i hälso- och sjukvårdsystemet.

Ytterligare ett mål handlar om utövning av yrket som sjuksköterska. Det behövs program till exempel om hur sjuksköterskor kan bidra i skapande av nya vårdformer, planering vid pandemier och i patientsäkerhetsarbetet. Rapporten föreslår kontinuerlig fortbildning för sjuksköterskor samt reglering i form av kontroll av kompetens. Det är områden som behöver utvecklas i Sverige.

Jag tycker det är glädjande att rapporten föreslår en utbildning för studenter som ger goda kunskaper för interprofessionellt arbete och i ledarskap. Jag är övertygad om att perspektivet från er som studerar är betydelsefullt för att förverkliga och göra de strategiska målen hållbara för sjuksköterskor i Sverige.

Oili Dahl

Ordförande

Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar