Ledare

Sjuksköterskeutbildningen är under granskning – igen!

Sjuksköterskestudenter måste få stöd och förutsättningar för att kunna utveckla ett ledarskap grundat i ett personcentrerat och evidensbaserat förhållningssätt, och där ständig utveckling och förbättring ingår i uppdraget. Det är en förutsättning för att säkerställa en säker vård. Att utbilda sig till sjuksköterska– en profession med legitimation – är ingen quick fix.

Sjuksköterskeutbildningen ska inte heller behöva vara föremål för en ständig diskussion om huruvida utbildningen ska befinna sig på akademisk nivå eller inte. Det är idag en ickefråga. Trots detta är sjuksköterskeutbildningen under lupp igen, både examensmål och andelen verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

En utredning är tillsatt av regeringen. I det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG, 2013/55/EU) har det fastställts att hälften av antalet timmar i sjuksköterskeprogrammet i EU ska utgöras av VFU. Endast patientnära arbete räknas som VFU, enligt direktivet.

Sjuksköterskeprogrammen på Sveriges lärosäten håller generellt hög kvalitet, men det finns sedan länge utmaningar med att kunna erbjuda VFU i den omfattning som krävs enligt direktivet. Anledningarna är många; minskat antal vårdplatser på grund av olika nationella och regionala reformer, men även krav på produktionstakt samt inte minst avsaknad av sjuksköterskekompetens inom olika verksamhetsområden och därmed brist på sjuksköterskor som kan handleda studenter.

Som ett viktigt pedagogiskt komplement, och för att stödja studenten i hens lärande och ge en ökad trygghet inför VFU, använder de flesta lärosäten idag olika simuleringsformer. Syftet är att träna olika scenarier, som medicintekniska moment eller att arbeta i team, för att ge förutsättningar för studenten att arbeta patientsäkert. Simuleringarna får dock inte räknas som VFU enligt EU.

Hur VFU ska definieras och hur antalet timmar ska räknas är en utmaning för både lärosäte och verksamhet att lösa. Om Sverige tvingas följa direktivet krävs ett ordentligt omtag från såväl politiskt håll som från beslutsfattare i hälso- och sjukvården. Svensk sjuksköterskeförening anser att det i alla organisationer där VFU är förlagd, ska finnas en tydlig redogörelse för hur en högskolemässig lärandemiljö möjliggörs.

Sjuksköterskestudenter ska under sakkunnig handledning utifrån aktuell akademisk nivå beredas möjlighet att integrera teoretiska kunskaper, befästa ett arbetssätt som är grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet, samt i handling tillämpa kunskaper utifrån sjuksköterskans kärnkompetenser. Kontinuerlig reflektion utifrån ett professionsperspektiv ska möjliggöras och anpassas till studentens nivå.

Svensk sjuksköterskeförening är representerat i referensgruppen och utredningen följs med vakande ögon! Läs gärna vad föreningen anser om sjuksköterskeutbildningen och VFU i den nyligen uppdaterade ”Strategi för utbildningsfrågor” från Svensk sjuksköterskeförening.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar