Ledare

Hög omvårdnadskompetens krävs för säker vård

Vi vet att högre sjuksköterskebemanning är förknippad med färre vårdskador, komplikationer och återinskrivningar, lägre dödlighet och kortare vårdtid. Detta budskap var tydligt från internationella och svenska forskare som medverkade vid Karolinska institutets seminarium Perspectives on nursing staffing.

Kunskapen om varför sjuksköterskans kompetens är så betydelsefull har ökat snabbt under de senaste åren. Vid låg sjuksköterskebemanning ökar risken för att vitala symptom missas och risken för vårdskador och dödlighet ökar.

Det finns länder och delstater som använt sig av denna kunskap och tagit politiska beslut för bemanning av hur många patienter en sjuksköterska ska ansvara för. Dessa är: Victoria och Queensland i Australien, Kalifornien, Wales, Scotland och Irland.

Men i Sverige försöker många vårdgivare tvärtemot denna kunskap ersätta sjuksköterskor med andra kompetenser. Inför sommaren erbjöd flera sjukhus läkarstudenter arbete som sjuksköterskor. Detta trots att de i sin utbildning inte läser någon omvårdnad alls. Sahlgrenska Universitetssjukhuset skrev till läkarstudenterna ”Vi har brist på sjuksköterskor, det vet alla. Det inte alla vet är att allt som en sjuksköterska får göra, det får också en läkare göra”.

Andra exempel är avdelningar inom slutenvården som drivs utan sjuksköterskor och enheter som minskar andelen sjuksköterskor i teamet. En liknade utveckling sker i flera andra länder. Det verkar enklare och billigare att ersätta sjuksköterskor med lägre kompetens trots att det saknas evidens för att det är möjligt att ersätta sjuksköterskor med bibehållen patientsäkerhet.

En förklaring som gavs på seminariet var att den allmänna bilden av sjuksköterskors arbete är att det är fysiskt och emotionellt utmanande men att det finns liten förståelse för att arbetet är kognitivt och intellektuellt krävande och dessutom kräver stor flexibilitet. Sjuksköterskans omvårdnadskompetens erkänns helt enkelt inte därför att man inte inser omfattningen och komplexiteten av sjuksköterskans arbete.

Synen på vår profession och vårt kunskapsområde omvårdnad måste förändras. Forskningen har gett tydliga bevis för att sjuksköterskans kompetens är livsnödvändig i hälso- och sjukvården.

Alla sjuksköterskor oavsett var vi arbetar kan vara stolta över sin kunskap och sin profession. Vi behöver dock bli bättre på att beskriva vad vår kompetens betyder för patienter och närstående. Omvårdnad är ingenting annat än en av hälso- och sjukvårdens huvudprocesser. Det innebär att hög omvårdnadskompetens måste finnas på hälso- och sjukvårdens alla nivåer, så att vården kan organiseras och bemannas på rätt sätt och utifrån den kompetens som patienter behöver.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar