Ledare

Försvara rätten till vård för papperslösa och EU-migranter!

Under det senaste året har återigen rätt till vård för papperslösa ifrågasatts. Moderaterna vill riva upp lagen från 2013 som alliansregeringen och Miljöpartiet kom överens om. Nu vill Moderaterna inskränka vuxna papperslösas rätt till enbart akut omedelbar vård. Moderaterna blir därmed det andra partiet efter Sverigedemokraterna som vill riva upp lagen.

Samtliga professions- och fackliga vårdorganisationer har motsatt uppfattning. Vi arbetar tillsammans för att papperslösa, asylsökande och EU-migranter som vistas i Sverige ska få rätt till vård efter behov oberoende av ursprung eller rättslig status.

Dagens lagstiftning som enbart ger rätt till vård som inte kan anstå försätter hälso- och sjukvårdspersonal i konflikt med professionernas etiska regler. Det är oacceptabelt att vårdens professioner ska tvingas till juridiska ställningstagande istället för att bedöma personens vårdbehov.

Vården till papperslösa och EU-migranter präglas dessutom av stora skillnader i kunskap om lagen. Därför varierar rätten till vård för papperslösa och personer med tydliga vårdbehov nekas behandling som de har rätt till.

Erfarenheter från Röda Korsets vårdförmedling är att ungefär hälften av hindren för att papperslösa ska få vård beror på vårdpersonals okunskap om lagen. Personer som är papperslösa har ofta svårt att hävda sina rättigheter på grund av språkliga problem och svårigheter att förstå det svenska systemet.

Förutom att kunskapen om papperslösas rätt till vård är bristfällig är lagstiftningen otydlig. Det är vårdpersonal som åläggs att bedöma vad som är vård som inte kan anstå. Vårdpersonal utsätts för situationer där de kan tvingas neka en person vård enbart utifrån hens rättsliga ställning och inte utifrån sin professionella bedömning.

Juridiska hinder för vård i rätt tid kan även äventyra patientsäkerheten. Det finns tunga humanitära och folkhälsopolitiska skäl att erbjuda vård på lika villkor till alla som har behov av vård.

Papperslösas rätt till vård är ett ställningstagande för rätten till hälsa som en mänsklig rättighet. Det är varken ett migrationspolitiskt eller partipolitiskt ställningstagande. Patientens rättsliga status ska inte inverka på vårdprofessionernas beslut att ge eller avstå från vård. Vårdprofessionerna följer sina etiska koder och ger vård oavsett lagstiftning.

Det är glädjande att enskilda yrkesutövare agerar för rätten till vård. Namninsamlingen ”Vi vårdar alla” samlade över 7 000 namn för att manifestera att vårdpersonal är rädda om sin professionalism och lever efter sina etiska koder och ger vård efter behov.

Svensk sjuksköterskeförening uppmanar tillsammans med samtliga vårdorganisationer i Sverige riksdag och regering att säkerställa att asylsökande, papperslösa personer och utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige får rätt till vård efter behov och på lika villkor, oberoende av ursprung eller rättslig status. Vi förväntar oss tydligare lagstiftning och ett klarläggande av hur lagarna ska tillämpas på riksnivå.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar