Ledare

Undersköterska kan inte bli ett legitimerat yrke

Det är mycket märkligt hur utredningen Läs mig (SOU 2017:21) utifrån en utmärkt beskrivning av allvarliga problem i vården av äldre personer kan lägga förslag som går stick i stäv med sin egen analys.

Utredningen konstaterar att den största delen av vård och omsorg för de allra sjukaste äldre personer sker i särskilda boenden eller i det egna hemmet. Utredaren konstaterar också att det är för få legitimerade yrkesutövare i denna vård och att det är ovanligt med specialistutbildade sjuksköterskor. En slutsats är att fler sjuksköterskor i det vårdnära arbete ökar förutsättningar för att ge god omvårdnad och ger dessutom stöd, råd och handledning till undersköterskornas arbete.

Utredaren hänvisar också till att det är kompetensbrist som orsakar var femte Lex Maria-anmälan när det gäller äldre personer. Mot denna bakgrund är Svensk sjuksköterskeförening mycket kritisk till att utredningens förslag i stort sätt bortser från behovet av att utöka dagens legitimerade yrkesgrupper med sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister och läkare. Istället gör utredaren bedömningen att legitimation av undersköterskor ska förbättra omvårdnaden.

Föreningen ser behov av att undersköterskeutbildningen kan certifieras med nationella kunskapsmål. Däremot uppnår inte en gymnasieutbildning kraven på ett legitimationsyrke. Legitimationens huvudfunktion är att vara en garanti för att personalen har en viss kunskapsnivå samt vissa personliga egenskaper och kvalifikationer. Villkor för legitimation är en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter, bredd i yrkesrollen och ett särskilt ansvar för patienternas säkerhet i vården. Den självständiga yrkesfunktionen innefattar ett direkt patientansvar med ansvar för bedömning, behandling och utvärdering. Även Socialstyrelsen säger nej till kravet på legitimation för undersköterskor.

Utbildningens nivå, längd, innehåll och den vetenskapliga förankringen är betydelsefullt vid bedömningen om ett yrke skall vara legitimerat. Det har rått stor enighet kring att utbildningen ska ges på högskolor. Det är väl motiverat då kvalificerade, självständiga beslut ska vara förankrade i vetenskaplig grund och förmåga att tillgodogöra sig nya forskningsresultat. Utbildningen till undersköterska uppfyller inte kraven för legitimation. Undersköterskan behöver i många fall handledning av sjuksköterskan och har inte självständigt ansvar för kvalificerad bedömning, åtgärder och utvärdering.

Undersköterskor har en självklar och nödvändig roll i vården av äldre personer, men de kan inte arbeta ensamma. Det krävs samverkan i team med hög kompetens inom omsorg, omvårdnad, gerontologi, geriatrik och rehabilitering för att möta den äldre personens behov. Brist på hög omvårdnadskompetens i teamet motarbetar möjligheten att tillsammans med den äldre personen och dennes närstående arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Läs gärna Svensk sjuksköterskeförenings remissvar.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar