Ledare

Ta larmen på allvar!

Nästan var tionde patient som vårdas på sjukhus råkar ut för en vårdskada. Vårdrelaterade infektioner, trycksår, fallskador samt läkemedelsrelaterade skador är vanliga. Fortfarande är kunskapen om vårdskador inom tandvård, psykiatrisk vård, primärvård och kommunal vård bristfälliga. Det stora antalet vårdskador har lett till ett omfattande arbete inom alla professioner för att göra vården säkrare.

För första gången har sex professioner enats om vad som krävs för att uppnå en säker vård. Det är Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Dietisternas Riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund som gemensamt gett ut skriften Säker vård – en kärnkompetens för vårdens professioner. Vi är överens om att säker vård förutsätter samarbete mellan professioner, kunskap om risker i vården och att alla arbetar på ett sådant sätt att riskerna minimeras. Detta är ett gemensamt ansvar för alla professioner i vården. Säker vård skapas genom kompetens inom den egna profession, ett etiskt förhållningssätt, ett interprofessionellt samarbete och patienters och närståendes delaktighet.

Arbetet har börjat ge resultat och antalet vårdskador har minskat. Men sedan slutet av år 2015 har antalet vårdrelaterade infektioner och trycksår ökat. Sjuksköterskor och andra professioner har gång på gång varnat för att patientsäkerheten är hotad. Stängda avdelningar, låg bemanning, hög personalomsättning, brist på sjuksköterskor och framförallt specialistutbildade sjuksköterskor ses varken av ansvariga politiker eller arbetsgivare som allvarliga problem för patientsäkerheten. Samtidigt föreslår Socialstyrelsen att delegeringar vid läkemedelshantering även ska införas inom sluten somatisk vård, trots att det finns studier som visar att delegering av läkemedel innebär en risk för vårdskada.

När medarbetare slår larm till chefer, i pressen eller demonstrationerna den 4 september, möts de av den ständiga repliken att patientsäkerheten inte är hotad. Dessa budskap urholkar allvarligt trovärdigheten i att arbetsgivare tar arbetet för en säker vård på allvar.

En anledning till att ledningarna inte förstår allvaret är att det saknas sjuksköterskor på de flesta ledningsnivåer. Det innebär att sjuksköterskornas rapporter och larm inte tas på allvar då den högsta ledningen inte förstår konsekvenserna för patientsäkerheten när kompetensen eller bemanningen är för låg. Det finns mycket att lära av Magnetsjukhus i USA. De karaktäriseras bland annat av att omvårdnadskompetens finns tillsammans med den medicinska kompetensen på samtliga ledningsnivåer. Sjuksköterskornas kompetens tas tillvara och teamarbetet ges allt stöd – och personaltätheten är relevant. Flera forskningsstudier visar att vid dessa sjukhus är resultaten bättre, de har färre vårdskador, patienterna är mer nöjda och Magnetsjukhusen behåller samt kan rekrytera sjuksköterskor.

Professionerna har tillsammans visat att vi tar ansvar för en säker vård. Nu är det hög tid för politiker, arbetsgivare och myndigheter att ta larmen på allvar och skapa förutsättningar för en säker vård. Sjuksköterskor kräver färre patienter per sjuksköterska i akutsjukvården – det ger ökad överlevnad enligt forskning.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar