Omvårdnadsmagasinet nr 5 / 2016

LEDARE

Ta larmen på allvar!

För första gången har sex professioner enats om vad som krävs för att uppnå en säker vård. Det är Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Dietisternas Riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund som gemensamt gett ut skriften Säker vård – en kärnkompetens för vårdens professioner.

Klicka här för att läsa ledare nr 5 / 2016

FORSKNING

Vården sviker de misshandlade kvinnorna

En misshandlad kvinna är som en fågel utan vingar, säger sjuksköterskan Darcia Pratt-Eriksson. Oerhört skör och sårbar. Men i mötet med sjukvården känner sig dessa kvinnor ofta både svikna och nonchalerade, visar hennes doktorsavhandling.

Överviktiga barn en känslig fråga

Förskolebarn blir alltmer överviktiga. Men ämnet är känsligt. Sjuksköterskor i barnhälsovården tvekar att samtala om vikten, av rädsla för att föräldrarna ska ta illa upp. – Det krävs mer mångkulturell kompetens för att nå fram, menar Gabriella Isma, som har skrivit en avhandling i ämnet.

Studenter följer inte riktlinjer

Riktlinjerna för venös blodprovstagning är detaljerade. Men efterlevnaden av dem varierar från enhet till enhet. Bland sjuksköterskestudenter minskar följsamheten till riktlinjerna för varje termin och är som lägst i slutet av utbildningen.

Bjud in studenten i yrkesgemenskapen

På en akutvårdsavdelning finns stora möjligheter till professionellt lärande och många studenter tycker att det är en värdefull och stimulerande del av utbildningen. Men för att lärandet ska fungera måste studenten bjudas in i och delta i yrkesgemenskapen, visar Ann Hägg-Martinell i sin avhandling.

Närstående okunniga om möjligheter till stöd

Det kan vara tufft att ta hand om en person som blir demenssjuk. Anhöriga behöver stöd för att klara sin uppgift, men de inte vet vilket stöd det är möjligt att få. Det leder i sin tur till att vissa sliter ut sig i onödan, visar sjuksköterskan och forskaren Connie Lethin i sin avhandling om informella vårdgivare.

PORTRÄTT

Livräddaren

– Det var en gummibåt, kanske 10 meter lång. 74 människor trängdes ombord, allt från gamla män och kvinnor till spädbarn. Motorn hade lagt av och båten höll på att driva in mot klipporna när vi kom fram. En pojke, 8 eller 9 år, såg fullkomligt skräckslagen ut. När jag lyfte upp honom i vår båt fick jag ett stort leende som tack. Det glömmer jag aldrig livräddaren.

REPORTAGE

Narrativ omvårdnad

Narrativ omvårdnad och medicin, narrativa forskningsmetoder. Är ”narrativ” ännu ett modeord i vården eller faktiskt en chans till bättre möten och bättre omvårdnad?

Mod att satsa på samtal

– För mig handlar narrativ omvårdnad om genuina möten med patienten, att vilja lyssna och utgå från patientens livsvärld. Det är själva kärnan i omvårdnad. Men i dag är mycket av vården manualbaserad och det kan krävas mod att hävda att samtal där patienten verkligen själv får berätta, också ska vara en del av sjuksköterskans arbete.

Clowner i demensvården

– Clownerna triggar sinnena hos personen med demenssjukdom och uppmuntrar och bekräftar individen. Det stärker den enskildes identitet i ett sammanhang där man är ganska anonym och utlämnad.

Narrativ medicin

Svenska Läkaresällskapet och den nybildade Svensk förening för narrativ medicin har börjat diskutera berättelsens roll i vården utifrån termen narrativ medicin.

Språkkafé för nyanlända sjuksköterskor

Nyanlända sjuksköterskor som har flytt till Sverige har ett utsatt läge även när det gäller sin profession. De saknar språkkunskaper, nätverk och kunskap om hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar. För att skapa en första kontaktyta ordnar Svensk sjuksköterskeförening tillsammans med Vårdförbundet språkkaféer på några orter i landet.

KRÖNIKA

Det är lätt att blunda och vara tacksam

”Som patient och som anhörig är det lätt att blunda och inte kommentera det vi ser som inte fungerar, men inte är det så det ska vara eller hur? Jag är övertygad om att alla som arbetar vill göra ett gott arbete men vi behöver se över organisationen.”

Klicka här för att läsa krönika nr 5 / 2016

omslag nr 5 2016

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar