Ny omvårdnadskunskap bidrar till hälsa

Patient och närstående har rätt att förvänta sig omvårdnad av hög kvalitet, omvårdnad som innebär att patienten får vård utifrån sin upplevelse, sina behov och förutsättningar. 

En viktig och bidragande del till tillfrisknande och bibehållen hälsa för personer som drabbas av olika hälsoproblem är att omvårdnad planeras och genomförs på personnivå och i partnerskap med patienten. Det är väl känt att utebliven omvårdnad kan leda till ökad risk för vårdrelaterade infektioner, fallskador, trycksår eller undernäring. Trots att omvårdnad är sjuksköterskans kunskapsområde och vetenskapliga ämne har det debatterats huruvida andra yrkesgrupper kan ersätta denna kunskap och kompetens – som enbart sjuksköterskor har. 

Omvårdnad har, både som kunskapsområde och vetenskapligt ämne, varit föremål för långa och ibland inte så kärnfulla diskussioner, men en diskurs är viktig och det tar tid att utveckla ett akademiskt ämne, en ny disciplin. I takt med att ämnet har utvecklats som akademisk disciplin och forskarutbildningar har etablerats, har också antalet avhandlingar ökat och ny kunskap har utvecklats som bidrar till förbättring av personers hälsa och en god och kvalitativt bättre vård.

Omvårdnadsforskning har under de senaste decennierna bland annat visat på betydande resultat gällande hälsoeffekter inom många olika problemområden som personer med hälsoproblem kan drabbas av eller påverkas av. Några exempel på detta är ätproblematik och nutrition, läkemedel och dess påverkan på äldre, sömnens kvalitet och dess påverkan på hälsa, vårdorganisatoriska modeller för att förbättra patientsäkerhet genom hög kompetens och ökad kontinuitet för en säkrare och mer kostnadseffektiv vård. Även olika applikationer har utvecklats för rapportering av symtom och råd för egenvård. Ja, listan kan göras oändligt lång. 

Omvårdnadsforskningen har också bidragit med ett stort antal deskriptiva studier av personers upplevelser av olika sjukdomspanorama och deras påverkan på livssituationen, i syfte att möjliggöra en mer individanpassad vård och omvårdnad. Men för att bedriva omvårdnadsforskning och/eller utvecklingsprojekt måste medel och tid avsättas och öronmärkas. Det är långt kvar till en jämlik möjlighet till att söka anslagsmedel för att bedriva omvårdsforskning. Omvårdnad behövs och utebliven omvårdnad kan vara livsavgörande! 

Vi ska vara stolta över vårt eget kunskaps- och vetenskapliga område och komma ihåg att det är en ung disciplin. Redan i dag har den bidragit till betydande förändringar av vården och till ett mer personcentrerat förhållningssätt med målet att personen som vårdas ska uppleva hälsa och vara oberoende och självständig i så stor utsträckning som möjligt.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar