Ledare

Pandemin har visat sjuksköterskornas betydelse

Covid-19 har utsatt hälso- och sjukvården och äldrevården för ett nästan ofattbart högt tryck. Över 16 500 patienter har vårdats på sjukhus varav drygt 2 500 fått intensivvård.

Det är imponerande hur snabbt intensiv- och sjukhusvården ställt om och byggts ut. Det var vårdens professioner som med kompetens, kreativitet och samverkan i team lyckades möta det enorma behovet av vård till svårt sjuka patienter. Priset var dock högt med långa arbetspass, många medarbetare som förflyttades till patientgrupper som de inte är vana att arbeta med, hög stress och indragna semestrar.

Under pandemin har god omvårdnad varit helt avgörande för patienten och sjuksköterskans betydelse uppenbar. Socialstyrelsen har gett vägledning i dokumenten ”Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden” och ”Nationella principer för prioritering av rutinsjukvård under covid-19”.

Det är anmärkningsvärt att omvårdnad inte nämns en enda gång i dessa dokument. Socialstyrelsen menar att omvårdnad inte kan prioriteras eftersom patienter i så fall riskerar att utsättas för vårdskador. Det är under normala förhållanden helt korrekt. Men under covid-19-pandemin har sjuksköterskor sett sig tvungna att prioritera omvårdnadsåtgärder. Detta på grund av att sjuksköterskor ansvarat för fler patienter som i många fall haft komplexa omvårdnadsbehov. Det handlar såväl om etiska beslut avseende vilken patient som bör hjälpas först, som vilka omvårdnadsbehov hos varje enskild patient som bör prioriteras när tiden inte räcker till. Att inte kunna ge den omvårdnad som behövs påverkar i första hand patient och närstående negativt. Men det ökar också risken för etisk stress hos sjuksköterskan.

Under pandemin har det blivit uppenbart att äldrevården har strukturella problem med såväl stora besparingar, osäkra anställningar och alltför låg hälso- och sjukvårdskompetens. Andelen sjuksköterskor och andra legitimerade yrkesutövare behöver öka. Sjuksköterskor behövs i teamet i det dagliga arbetet och ska inte vara konsult på distans. De behövs också som arbetsledare för att handleda vård- och omsorgspersonalen i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor krävs även för att fånga upp när de äldres hälsoproblem utvecklas eller nya stöter till och för att bedöma när ytterligare kompetens behövs. Trots sjuksköterskors fördjupande kunskaper inom omvårdnad och förmåga att söka, värdera och implementera ny kunskap är alltför få sjuksköterskor chefer i äldrevården.

Pandemin har visat sjuksköterskornas betydelse. Nu behöver politiker och beslutsfattare ta ansvar så att hälso- och sjukvården liksom äldrevården inte förlorar kompetenta sjuksköterskor för att de inte orkar stanna kvar i sitt yrke.

Det kräver förutom förbättrade villkor även att sjuksköterskor har möjlighet att ta ut sin semester under sommaren, en möjlighet till återhämtning och reflektion samt goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Utöver detta behövs sjuksköterskor med mandat på alla ledningsnivåer som ledare och goda förebilder för kommande generationer av sjuksköterskor.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar