Omvårdnadsmagasinet nr 4 / 2020

LEDARE

Pandemin har visat sjuksköterskornas betydelse

Covid-19 har utsatt hälso- och sjukvården och äldrevården för ett nästan ofattbart högt tryck och visat sjuksköterskornas betydelse för en god vård. Nu behöver politiker och beslutsfattare ta ansvar så att hälso- och sjukvården liksom äldrevården inte förlorar kompetenta sjuksköterskor för att de inte orkar stanna kvar i sitt yrke.

Klicka här för att läsa hela ledaren i nr 4 / 2020

Forskning

Forskarna måste bli tydligare och visa hur resultaten kan användas kliniskt

För att ge bästa möjliga vård till patienter behöver sjuksköterskor ta del av forskning, lyssna på patienterna och använda sin egen kliniska kompetens. Men det finns mycket som hindrar att sjuksköterskor tar del av forskningsrapporter, visar Malin Karlberg Traav i sin avhandling. Till det hör en gammeldags organisation, tidsbrist och brister i själva forskningen.

Stöd vid Parkinsons sjukdom

Den Nationella Parkinsonskolan hjälper personer som har Parkinsons sjukdom och deras närstående att bättre hantera sjukdomens påverkan på vardagslivet. Det visar Carina Hellqvists doktorsavhandling. – De som har gått skolan skattar sin hälsostatus högre än de som inte har gått den, både när det gäller sjukdomen och rent generellt. De har också lärt sig att söka kunskap och kommunicera sina självobservationer till vårdpersonalen, säger hon.

Stöd till barn med döende föräldrar

Att se barnen som aktiva medskapare i sitt eget liv och inte som passiva åskådare. Det är ett synsätt som genomsyrar Rakel Eklunds doktorsavhandling. Hon har undersökt barns erfarenheter av att leva med en förälder som har en livshotande sjukdom och som får palliativ vård i hemmet.

Träning minskar trötthet vid cancerbehandling

Den som går igenom en cancerbehandling kan börja träna tidigt och det bidrar till att minska tröttheten. Det är inte farligt att träna, men patienter behöver få information och stöd för att kunna träna. Det visar sjuksköterskan och forskaren Anna Henriksson i sin avhandling. – Forskningsresultaten visar att patienten kan välja den träningsintensitet som passar bäst för att minska tröttheten.

Vårdmiljö designad för omvårdnad

– Vårdmiljön inom intensivvården behöver upp på agendan. Med ganska små medel kan man skapa en miljö där personalen och närstående mår bättre. Och troligtvis även patienterna. Det visar sjuksköterskan Fredrika Sundberg i sin avhandling.

Arkitekturen kan bidra till hälsa

Det behövs en dialog mellan arkitekter och vårdplanerare om hur vårdbyggnader ska utformas för att stimulera hälsa. Idag saknas gemensam kunskap och vokabulär, vilket riskerar hindra att nya vårdbyggnader blir hälsofrämjande, menar arkitekten Elke Miedema i sin avhandling.

Porträtt

Hon vill förbättra livet för äldre med inkontinens

Efter arbete inom akutsjukvård och primärvård hamnade sjuksköterskan Elvy Johansson till slut inom hemsjukvården. Det blev ett uppvaknande. Många patienter led av urininkontinens, men väldigt få genomgick en utredning för att få veta varför. Det vill Elvy Johansson ändra på med sitt masterarbete ”Skall jag stanna eller gå?” som handlar om äldre personers liv med inkontinens.

Reportage

Kartläggning av hot och våld på vårdavdelningar

Hot och våld mot sjukvårdspersonal förekommer inte bara på akutmottagningar och inom psykiatrin. Även på sjukhusens vårdavdelningar kan hot och våld vara en del av vardagen, något som kan få negativa konsekvenser för både patienter och personal. Jenny Jakobsson leder nu ett forskningsprojekt för att kartlägga problemen.

Omvårdnadens roll vid rehabiliteringen efter covid-19

Många patienter har vårdats oväntat länge på IVA för covid-19 och har svårt att ta sig tillbaka till en vardag på egen hand. För en hel del väntar lång rehabilitering, en process som till stora delar bygger på omvårdnad. I Stockholm är det sjuksköterskorna på sektionen för hjärnskaderehabilitering vid Danderyds sjukhus som är med och bildar navet i regionens arbete.

Krönika

Sommaren vi kommer att minnas länge

Pandemin covid-19 ledde till en omställning av sjukvården och besöksförbud på såväl sjukhus som inom äldreomsorgen. Våren blev tuff för de allra flesta med hög arbetsbelastning, ändrade schema och arbetsplatser. På lärosätena skedde en snabb omställning till digital undervisning och många var i stort behov av en välbehövlig semester.

Klicka här för att läsa hela krönikan nr 4 / 2020

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar