Ledare

En policy för klimat och hälsa

I juni samlades Svensk sjuksköterskeförenings sektioner, medlemmar och förtroendevalda till föreningsstämma. Där beslutades många viktiga frågor, bland annat antogs föreningens verksamhetsplan för år 2020 liksom en policy för klimat och hälsa och nya styrelseledamöter valdes.

Verksamhetsplanen beskriver att det finns alltför många exempel på låg omvårdnadskvalitet på grund av kompetensbrist, hög arbetsbelastning och bristfällig personalkontinuitet. Många politiker och vårdgivare förespråkar sänkt kompetens som en lösning i stället för att rekrytera och behålla grund- och specialistutbildade sjuksköterskor. Detta görs på tvärs mot alla studier som visar att med färre sjuksköterskor ökar riskerna för patienterna.

Samtidigt har en ny kunskapsorganisation med Nationella Programområden skapats som i stort sett saknar omvårdnadskompetens. Detta är oacceptabelt, då kunskapsstyrningen även måste innefatta den stora andel av vård som omvårdnad utgör.

För att vända utvecklingen är det avgörande att sjuksköterskor får goda möjligheter att utföra omvårdnad av hög kvalitet. Istället för kortsiktiga lösningar som leder till sämre omvårdnad och ökade vårdskador bör vårdgivarna lära av Magnetmodellen. Det är en kunskapsbaserad och väl beprövad organisationsmodell för omvårdnad som skapar förutsättningar för goda resultat för såväl vårdkvalitet som patientsäkerhet och patient- och medarbetartillfredställelse. Det krävs en beslutslinje för omvårdnad med befogenheter och mandat på alla nivåer. Ett verksamhetsnära och patientfokuserat ledarskap behövs på alla ledningsnivåer och chefers kompetens att leda omvårdnad behöver stärkas.

En av de största framtida utmaningarna för hälso- och sjukvården är förändringarna i klimatet. Utmaningen berör främst hälsoeffekter som har sin grund i ökade temperaturer, luftföroreningar, färskvattenanvändning, migration, förlust av biologisk mångfald och markförstöring. Det är bakgrunden till att föreningsstämman antog en policy för klimat och hälsa. Föreningen ska bedriva opinionsarbete och visa på sambanden mellan klimatförändringar och hälsa samt delta i arbetet för att identifiera och initiera åtgärder som minskar klimatpåverkan och leder till förbättrad hälsa. Policyn ställer också krav på att föreningens eget arbete ska bedrivas på ett hållbart sätt.

Föreningsstämman avslutades med ett uttalande med följande krav för att lösa vårdkrisen:

• Sjuksköterskor med mandat på samtliga beslutsnivåer och i den Nationella kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvården.

• Relevant andel sjuksköterskor för en god och säker omvårdnad.

• Sjuksköterskekompetens i varje vårdteam där omvårdnad ges.

• Garanterad kontinuerlig kompetensutveckling för sjuksköterskor.

• Att sjuksköterskans ansvarsområde omvårdnad innebär en helhetssyn och inte fragmentiseras. På www.swenurse.se finns verksamhetsplanen och policyn för klimat och hälsa publicerade.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar