Omvårdnadsmagasinet nr 4 /2019

Omvårdnadsmagasinet är Svensk sjuksköterskeförenings populärvetenskapliga tidskrift. I artiklar och reportage skriver vi om de senaste nyheterna inom omvårdnadsforskningen och utvecklingsarbete. Allt förpackat i en fräsch och lättillgänglig grafisk form. Upplagan är ca 60 000 exemplar och tidskriften skickas till alla Svensk sjuksköterskeförenings medlemmar.

LEDARE: En policy för klimat och hälsa


I juni samlades Svensk sjuksköterskeförenings sektioner, medlemmar och förtroendevalda till föreningsstämma. Där beslutades många viktiga frågor, bland annat antogs föreningens verksamhetsplan för år 2020 liksom en policy för klimat och hälsa och nya styrelseledamöter valdes.

Klicka här för att läsa hela ledaren Nr 4 / 2019

FORSKNING: God sömn är grundläggande omvårdnad


”Du kommer hem om ett par dagar och hemma sover du säkert bättre”. Det är ett svar som en patient som sovit dåligt på sjukhuset kan få höra. Det är som att sömn är en ickefråga, trots att sömn är oerhört viktigt för att människor ska återhämta sig och bli friska, säger Linda Gellerstedt om sin avhandling.

Fragmenterad vård efter trauma


Traumapatienterna känner sig övergivna när de har blivit utskrivna från sjukhuset. Nästan varannan vet inte var de ska söka hjälp för att klara av negativa känslor till följd av skadorna. – En särskild traumasjuksköterska skulle kunna vara en kontaktperson för dem, precis som diabetessköterskorna fungerar för diabetikerna, säger Linda Sandström.

Viktigt stöd till digital egenvård


Personcentrerad digital egenvårdssupport kan leda till att patienter med diabetes uppnår förbättrad egenvård. Det visar Ulrika Öberg i sin avhandling. – Vi utvecklade ett screeningsinstrument som diabetessköterskorna tyckte var användbart att jobba med, säger hon.

Svåra känslor vid uppskjutna operationer


39 procent av alla planerade ortopediska operationer i Sverige avbokas. I djupintervjuer i en ny avhandling av sjuksköterskan Ulla Caesar berättar patienter att de känner sig avvisade när de inte får sin operation på avtalad tid och de skäms över att ha blivit bortprioriterade.

Utvärdering av vårdprocessen vid höftfrakturer


Personer som drabbas av höftfraktur är en stor och skör patientgrupp. – Idag är vi bra på steget fram till operation, säger Emma Turesson, men vi måste utveckla vårdprocessen ytterligare och vi måste effektivisera omhändertagandet.

PORTRÄTT: Hon vill förändra världen


Hon ville förändra världen, men visste inte hur. När Moder Teresa tog hennes hand och frågade hur hon mådde, förstod hon med ens. Allt handlar om att välja att se och att bli sedd. Det blev utgångspunkten för sjuksköterskan och professorn Katarina Swahnbergs banbrytande arbete med folkhälsa och global hälsa.

REPORTAGE: Svårläkta sår - en utmaning för sjuksköterskor


Många patienter lever med svårläkta sår. Det medför ofta en stor smärta både fysiskt och psykiskt och även minskad rörlighet och ibland också social isolering. Sjuksköterskor har en självklar uppgift att hjälpa dessa patienter, men behöver mer kunskap, utvecklingen går fort, menar experten Christina Lindholm.

Se inte bara såret du behandlar


Det är en människa som du möter och behandlar, inte bara ett sår. Det betonar sjuksköterskan Anita Hanis, med många års erfarenhet av behandling av svårläkta sår. För att såret ska läka måste människan må bra, äta bra och röra på sig. Det ingår också i sjuksköterskans uppdrag.

Sjuksköterskor bidrar till Namibias framgång i kampen mot HIV


Namibia har lidit svårt av spridningen av HIV, men genom strategiska insatser som politiskt engagemang, bra data och fokus på lokala HIV-program har man lyckats vända utvecklingen. Sjuksköterskan Elsie Hlahla är en av dem som har bidragit till de goda resultaten. Hon är ute i byar och mindre städer och informerar personal om hur de kan använda det nya verktyget Index Partner Test.

På väg mot klimatsmart omvårdnad


Klimatförändringarna påverkar också sjuksköterskors arbete. Förra sommaren dog 700 personer på grund av värmen och många sjukdomar ökar. Men det går att påverka utvecklingen genom att bland annat minska mängden förbrukningsvaror, lära ut bättre levnadsvanor och utveckla produkter som ersätter plast. Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en policy för klimat och hälsa som inspiration till klimatsmart omvårdnad.

KRÖNIKA: Vi måste också se det som är bra


Vid Svensk sjuksköterskeförenings stämma i början av sommaren fanns det en härlig vi-känsla. Professionsfrågor är viktiga och förenar alla oss sjuksköterskor som är medlemmar i föreningen.

Klicka här för att läsa hela krönikan Nr 4 / 2019

Omslag nr 4 /2019

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar