Ledare

Det här är vår riktning

Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma är föreningens viktigaste möte. Stämman beslutar vilka frågor som föreningen ska prioritera och den väljer även styrelse.

Under de kommande åren är föreningens övergripande mål att verka för hög omvårdnadskompetens och sjuksköterskors professionella utveckling för patientens, vårdens och samhällets bästa. Det finns många exempel som visar att omvårdnadskvaliteten är för låg på grund av kompetensbrist.

Bristen på sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor innebär bland annat stängda vårdplatser, långa väntetider och att patientsäkerheten hotas. Bristen på sjuksköterskor påverkar även hela teamets arbete negativt. En oroande tendens är att många politiker och tjänstemän förespråkar sänkt kompetens som en lösning på sjuksköterskebristen. Det innebär en tillbakagång till ett föråldrat uppgiftsstyrt sakorienterat förhållningssätt.

För att vända den nedåtgående spiralen anser Svensk sjuksköterskeförening att Magnetmodell bör inspirera vården även i Sverige. Magnetsjukhusen har skapat förutsättningar för en god och säker vård med hög kvalitet. De har lyckas såväl med att rekrytera sjuksköterskor som att behålla dem.

Stämman beslutade också att föreningen ska utveckla en policy för klimat och hälsa. Legitimerade professioner inom hälso- och sjukvården har ett etiskt ansvar för att agera mot klimatförändringarna. WHO har slagit fast att det finns starka bevis för att klimatförändringarna ger allvarliga konsekvenser för folkhälsan. Effekterna av höjd global medeltemperaturen är omfattande. Stormar och översvämningar, värmeböljor och torka kommer att påverka dricksvatten och luftkvalitet vilket riskerar att leda till stora effekter.

Svensk sjuksköterskeförening bör bidra till ett ekologiskt uthålligt samhälle, öka kunskaper om samband mellan miljöfaktorer och hälsa samt främja en utveckling som leder till god livsmiljö och folkhälsa.

Föreningsstämman antog även förslaget till ny modell för specialistutbildning. Modellen innebär att utbildningen ska vara på avancerad nivå och ge både en yrkesexamen som specialistsjuksköterska samt master i omvårdnad. Utbildningen behöver förlängas till två år för att kunna anpassas till ett utvidgat innehåll och samstämmighet till nationella examen inom andra universitetsämnen. Modellen förutsätter även att specialistutbildningens inriktningar öppnas för nya kombinationer som är anpassade till kunskapsområdets utveckling och vårdens behov.

För att vi ska lyckas i arbetet behöver många sjuksköterskor bidra oavsett var vi arbetar. Genom att vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening stärks professionen. Avgiften är oförändrad 36 kronor i månaden. Fråga dina kollegor om de är medlemmar!

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar