Ledare

Släpp inte kontrollen över medicinerna!

Socialstyrelsen föreslår i remissen om nya föreskrifter för läkemedelshantering att iordningställande och administrering av läkemedel inom sluten vård ska kunna delegeras till andra yrkesgrupper än sjuksköterskor, något som inte är tillåtet idag.

I slutenvården är vårdtiderna korta och många patienter är svårt sjuka, och behandlas med potenta läkemedel. I förslaget finns inga undantag för delegering av till exempel intravenösa läkemedel.

Förslaget hotar patientsäkerheten och verkar vara framtaget för att tillmötesgå arbetsgivarnas behov av en snabb utväg ur den stora bristen på sjuksköterskor. Men sänkta kompetenskrav är en usel lösning.

Det är sjuksköterskan som har utbildning i bland annat farmakologi, fysiologi, omvårdnad och medicin för att kunna administrera och hantera läkemedel på rätt sätt och bedöma lämpligheten av ordinerad dos utifrån patientnära iakttagelser som görs av variationer i patientens tillstånd.

Läkemedelshantering är förknippat med stora patientsäkerhetsrisker. Idag orsakas var tionde vårdskada av läkemedelsfel. Det vet även Socialstyrelsen som i remissen beskriver de stora riskerna. De föreslår att kontrollen av läkemedelshantering ska stärkas och att den som iordningställer läkemedel ska göra en rimlighetsbedömning både av den ordinerade dosen och av den iordningställda dosen. Trots denna insikt sänks kompetenskraven till gymnasienivå.

I remissen föreslås dessutom att även läkare ska få rätt att delegera. Det innebär att sjuksköterskor ska lämna över ansvaret och nycklarna till medicinskåpet till läkare som inte har läkemedelshantering i sin utbildning. Läkarna ska sen sin tur delegera läkemedelshanteringen till undersköterskor som endast har en mycket kort utbildning om läkemedel på gymnasienivå. Det säger sig självt att den lösningen minskar säkerheten för patienten.

Kompetens är grunden för en säker vård och kan aldrig ersättas av en sak- eller uppgiftsorienterad vård där en vårduppgift utförs utan att den förstås fullt ut och utan helhetssyn på patientens situation.

Socialstyrelsens förslag är en beklaglig återgång till 70-talets löpande-band vård med ett sakorienterat förhållningssätt där varje arbetsuppgift delas upp i delmoment och genomförs av den som hade lägsta möjliga utbildning som krävdes för uppgiften. Detta synsätt gynnar inte en säker vård men kan enligt socialstyrelsens konsekvensanalys leda till en lönebesparing då undersköterskorna kan frigöra tid från sjuksköterskan och uppgiften utföras till en lägre kostnad.

Idag har vi tack vare kvalitets-och patientsäkerhetsarbete och engagerade professioner kommit längre i utvecklingen än löpande band-principen i vården. Vi står på tröskeln till en personcentrerad vård med teamarbete med delaktiga patienter och närstående. Socialstyrelsens förslag till ny läkemedelsförfattning saknar evidens för att delegering kan ge en säker läkemedelshantering. Förslaget framstår som gårdagens lösning där sjuksköterskebristen löstes med sänkta kompetenskrav och leder till en osäker vård med ökade risker och fler vårdskador.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar