Omvårdnadsmagasinet nr 4 / 2016

LEDARE

Släpp inte kontrollen över medicinerna!

Socialstyrelsens förslag till ny läkemedelsförfattning saknar evidens för att delegering kan ge en säker läkemedelshantering. Förslaget framstår som gårdagens lösning där sjuksköterskebristen löstes med sänkta kompetenskrav och leder till en osäker vård med ökade risker och fler vårdskador.

Klicka här för att läsa ledare nr 4 / 2016

FORSKNING

Luftvägstester kan rädda liv

Många sjukhus saknar riktlinjer och rutiner för hur narkos och bedömning inför narkos ska genomföras. Det gör att patientsäkerheten hotas, menar anestesisjuksköterskan Kati Knudsen i sin avhandling. Det handlar om att rädda liv, men också om att hjälpa patienten med rädslan. Hon låter även patienter som har blivit vakenintuberade komma till tals.

Långt från evidens till praktik

Det är svårt att etablera nya metoder i vården, även om det finns nationella riktlinjer för hur den ska bedrivas och gott om vetenskapligt stöd. Det visar forskaren Linda Richter Sundberg i sin avhandling framlagd vid Umeå universitet. Ett hinder är motstridiga besked om vad som är bästa metoden, ett annat att metoderna inte alltid fungerar med den kliniska vardagen i övrigt, bland annat på vårdcentraler.

Vinnande struktur för säker vård

Många data samlas in för att mäta patientsäkerheten och på sikt minska antalet vårdskador. Men resultaten av mätningarna når inte verksamheten och i vissa fall misstror personalen till och med siffrorna. Det visar forskaren och sjuksköterskan Mikaela Ridelberg i sin avhandling. För att komma vidare nu behövs en struktur för att ta hand om alla data och fler chefer som efterfrågar resultaten, menar hon.

Det palliativa teamets utmaning – att våga vara kvar i det svåra

I sin doktorsavhandling om palliativ hemsjukvård har Anna Klarare studerat hur olika team arbetar och dessutom intervjuat patienter och deras anhöriga om hur de upplever vården.– Det svåra är inte den medicinska delen, det svåra är de andra sakerna runt omkring en döende patient, förklarar hon. Det kan handla om beröring, om att vara närvarande, att vara kvar i det svåra. Då blir också teamet ett viktigt forum för teammedlemmarnas debriefing.

Livsavgörande samtal till 112

En av de viktigaste uppgifterna för sjuksköterskan och andra SOS-operatörer är att se till att den som ringer inte lägger på luren, att behålla flödet. Att den som larmar inte drabbas av panik och hyser hopp om hjälp kan vara helt livsavgörande. Det visar sociologen Karl Hedman i sin doktorsavhandling ”Managing Medical Emergency Calls” vid Lunds universitet.

PORTRÄTT

Ett gott liv till sista andetaget

Visserligen forskar professor Joakim Öhlén om palliativ vård, men det är livet som intresserar honom. Han vill ge den döende ett gott liv till det sista andetaget. Utmaningen är otillräcklig evidensbaserad kunskap om bästa tänkbara vård i livets slutskede. Och att den kunskap som finns inte används fullt ut. Det vill han ändra på.

REPORTAGE

Leda för utveckling

Trots mindre pengar och ont om personal behöver vården ständigt utvecklas och bli bättre. För de verksamhetsnära cheferna gäller det att kryssa rätt och hitta strategier för att kunna axla ansvaret som ledare trots den tuffa ekvationen.

Delat ansvar skapar engagemang

”För mig har det alltid varit självklart att ha ett coachande ledarskap och dela med mig av ansvaret. Det gör jobbet roligt och skapar ett otroligt fint engagemang hos alla.” Det säger Annelie Bohman, chefssjuksköterska på kirurgavdelning A23b på Karolinska Sjukhuset Solna, en avdelning hon fått bygga upp från grunden.

Fel fokus när vårdens chefer leder förbättringsarbete

Ett av de bästa sätten att hantera utmaningarna i vården är att satsa på förbättringar nära patienten. Men chefer satsar ofta sin energi på fel områden, visar en ny studie gjord av Myndigheten för vårdanalys. Istället för att involvera patienten och lösa de största problemen, månar de om personalen och fokuserar på frågor som de själva har makt att påverka.

Berättelsen i centrum vid nordisk forskarkonferens

Narrativa berättelser och patienten som medskapare I forskningsarbetet var två intressanta trådar när över 200 forskare träffades för att diskutera metoder inom omvårdnadsforskningen i början av sommaren. Jo Rycroft-Malone, professor vid Bangor University i Wales, inspirerade också med sin genomgång av konsten att lägga upp och lyckas med implementeringsstudier.

Krångligt journalsystem äventyrar säkerheten

Redan Florence Nightingale insåg värdet av att mäta vitalparametrar. Men dagens digitala journalsystem kan vara så krångliga att viktiga uppgifter som andningsfrekvens och blodtryck blir svåra att registrera. Därmed äventyras patientsäkerheten. Det konstaterar Jean E Stevenson som har undersökt hur datajournalsystemet Cosmic används i Kalmar.

Härliga Huså

”Vi älskar Huså”! Helena Insulander är entusiastisk när hon berättar att hon och hennes stora familj, man och sex barn, har kommit tillbaka till Svensk sjuksköterskeförenings fritidsstugor i Huså år efter år, vinter som sommar.

Kamratfonden – en hjälpande hand

I hundra år har Kamratfonden hjälpt sjuksköterskor som på grund av sjukdom eller andra skäl behöver ekonomisk hjälp. När Agda Meyerson tog initiativ till Kamratfonden 1916 var det sociala skyddsnätet sämre men fortfarande gör hjälpen från Kamratfonden nytta.

KRÖNIKA

Ekvationen går inte ihop

Sjuksköterskor är som bröderna Lejonhjärta: vi kämpar för det goda men kanske borde vi alla våga vara lite mer lika Pippi och våga säga ifrån för att få möjligheterna att ge god omvårdnad. Däremot ska vi inte börja dela ut krumelurpiller, även om många verkar vilja ta till det knepet.

Klicka här för att läsa krönika nr 4 / 2016

omslag nr 4 2016

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar