Ledare

Våra fyra grundpelare

I juni samlades representanter för Svensk sjuksköterskeförenings sektioner, nätverk och medlemmar till föreningsstämma som är det högsta beslutande organet i föreningen.

Föreningsstämman beslutade att Svensk sjuksköterskeförenings arbete ska utgå från fyra grundpelare: etik, kvalitet, utbildning och forskning.

All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut. När ekonomiska styrmodeller har fått allt större utrymme i vård och omsorg har sjuksköterskors agerande och argumenterande för att värna patienterna blivit allt viktigare.

De etiska frågorna spänner över vida fält, allt från hur man bevarar patientens integritet, visar respekt och ger förutsättningar för delaktighet i den dagliga omvårdnaden, till frågor om organdonation, lagring av genetisk information och prioriteringar av omvårdnadsåtgärder.

Sjuksköterskor har ett eget professionellt ansvar för att beskriva, följa upp och lära av resultaten av sitt patientnära arbete och på så sätt bidra till kvalitetsutvecklingen inom vård och omsorg. Professionell kompetens i form av ämneskunskaper, personliga färdigheter, värderingar och etik är en självklar grund för att omvårdnaden ska hålla hög kvalitet.

Det är också nödvändigt att chefer och ledare på alla nivåer engagerar sig i omvårdnadens kvalitetsutveckling. De behöver ta större ansvar för att det ska finnas tillräckligt antal specialistutbildade sjuksköterskor och för att alla medarbetare ska få kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling.

Det behövs ett ledarskap för omvårdnad som stödjer sjuksköterskornas arbete och professionella utveckling. Sjuksköterskors omvårdnadsperspektiv behövs i alla beslutande rum.

EU:s Yrkeskvalifikationsdirektiv innebär krav på fler undervisningstimmar i verksamheten på grundutbildningsnivå och kontinuerlig fortbildning. Sjuksköterskor måste ges förutsättningar att bevara, utveckla och förnya sin kompetens. Det livslånga lärandet är centralt i sjuksköterskors arbete. Det behövs en förändring av specialistutbildningarna och vårdens behov av sjuksköterskors specialistkompetens bör styra utbildningsutbudet. Utbildningen ska leda till att specialistsjuksköterskan utvecklar förmågan att reflektera och omsätta sina kunskaper och färdigheter i många skiftande komplexa situationer med ett säkert och personcentrerat arbetssätt.

Omvårdnad har stor, och ibland livsavgörande, betydelse för att tillgodose personers fundamentala behov. Omvårdnadsforskningen bidrar till att klargöra detta liksom den visar vilka omvårdnadsåtgärder som ger bästa resultat och därmed bör prioriteras. För att forskningsresultat ska möta patienters och närståendes behov behöver forskningsfrågor och problem växa fram ur den kliniska verksamheten.

Fram till år 2017 kommer Svensk sjuksköterskeförening att prioritera sitt arbete inom områdena etik, kvalitet, utbildning och forskning, och då behövs alla medlemmars engagemang.


Om artikeln
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4 2015, sid 5

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar