Omvårdnadsmagasinet nr 4 / 2015

LEDARE

Våra fyra grundpelare

Fram till år 2017 kommer Svensk sjuksköterskeförening att prioritera sitt arbete inom områdena etik, kvalitet, utbildning och forskning, och då behövs alla medlemmars engagemang.

Klicka här för läsa hela ledare nr 4 / 2015

FORSKNING

Sängvätning – tabubelagt inom vården

Det är dags att ändra de internationella riktlinjerna när det gäller behandling av sängvätning (enures) hos barn. Det är det omedelbara resultatet av Maria Cederblads forskning. Men hennes avhandling ”The family and the wet bed – The parents perspective and the child’s treatment” tar, som titeln visar, även upp föräldrarnas situation. En situation som präglas av stor frustration på grund av bristfällig information och dåligt stöd från sjukvårdens sida.

Stöd till patienter och anhöriga via en webbtjänst

– För en del är det lättare att skriva än prata om sina psykosociala bekymmer, säger forskaren Karin Högberg vid Högskolan i Borås. Hon är aktuell med en avhandling om webbaserat stöd till patienter med hematologisk sjukdom.

Små barn med cancer berättar

Små barn med cancer och deras familjer behöver stöd långt tid efter avslutad behandling. Där är vården inte tillräckligt i fas med behoven menar forskaren Laura Darcy som samtalat med barn om deras vardagsliv. Ett fungerande socialt liv är vad barnen längtar efter allra mest.

Etiskt dilemma i läkemedelsprövningar

Morgondagens cancerpatienter är beroende av att de som i dag är svårt cancersjuka ställer upp och testar läkemedel. Men de flesta bland de svårast sjuka patienterna förstår inte att syftet med studierna som de deltar i är att ta fram ny kunskap, inte att bota dem. Tove Godskesen menar i sin avhandling att det är ett etiskt dilemma som riskerar att urholka det informerade samtycke som krävs vid klinisk forskning och kan leda till att dessa patienter exploateras.

Äldre söker oftare vård vid ensamhet

Sköra äldre som känner sig ensamma har högre vårdkonsumtion än andra äldre. – Men det är egentligen inte ensamheten som är orsaken till vårdkonsumtionen, det är snarare en känsla av nedstämdhet. Det säger forskaren och sjuksköterskan Elin Taube som nyligen lade fram avhandlingen ”Loneliness – and essential aspect of the wellbeing of older people” vid Lunds universitet.

Införa teknik kräver tid

Att införa ny teknik inom vården är en komplicerad process. En process som kräver tid, utrymme, förståelse och stöd till personal och chefer på samtliga nivåer. Det visar Malin Hofflander i sin avhandling i tillämpad hälsoteknik vid Blekinge tekniska högskola.

PORTRÄTT

Uthållig och envis

Ami Hommel är Svensk sjuksköterskeförenings nya ordförande. Hon är välkänd för sin forskning om och sitt arbete med snabbspår för patienter med höftledsfraktur. Nu ska hon visa på nyttan med att vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening. Hon har många järn i elden och talar om sig själv som en spindel med många ben. Nödvändig energi skaffar hon sig bland annat genom att vara en flitig motionär.

REPORTAGE

Minneskliniken i Malmö banar väg för nya arbetssätt

Minneskliniken i Malmö får pris efter pris. Här har personalen dragit igång en migrationsskola för att göra demensvården jämlik och oberoende av patientens kulturella bakgrund. Här finns ett omfattande kliniskt forskningsarbete, ett Kunskapscentrum för demenssjukdomar och inte minst är det här som registret för BPSD har byggts upp och nu samordnas. Och påfallande många av de anställda cheferna och medarbetarna är sjuksköterskor.

”Vi måste träna på att möta det vi tycker är äckligt”

– Många som arbetar i vården tycker att det är obehagligt att ta hand om patienter som luktar mycket illa, har stora sår eller på annat sätt ger dem känslor av äckel. Det är mänskligt, men vi får inte låta våra personliga värderingar stå i vägen för en bra vård och ett gott omhändertagande. Det handlar om etik. Det säger Anna Söderberg, senior universitetslektor i Umeå, och betonar att man kan träna sig i att hantera svåra situationer på ett bra sätt.

Laddad kontakt med kroppen

Patienter med kraftig fetma, med sår som luktar starkt eller som har problem med sin munhälsa. Hur förhåller sig sjuksköterskor till patienternas kroppar, när kroppen eller besvären inte läks eller rent av upplevs som ”äckliga”? Finns det till och med en rädsla för de mest grundläggande uppgifterna i omvårdnaden, när patientens kropp eller skador upplevs som påträngande?

KRÖNIKA

Om möten

Jag har haft många möten under mina 13 år som sjuksköterska på en palliativ vårdavdelning. Namnen och ansikten har försvunnit ur mitt minne för länge sedan men några har dröjt sig kvar. Unga, äldre, gamla. Småbarnsmammor och pappor. Troende och ateister, från när och fjärran. Ibland kändes det att hela världen har samlats på ett och samma ställe för att ta farväl, för att sörja …

Klicka här för läsa hela krönika nr 4 / 2015

Omslag nr 4 2015

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar