Forskning

Många risker vid transport av kritiskt sjuka

Transporten av kritiskt sjuka patienter är riskfylld, komplex och utmanande. Incidenter är vanliga. Med ett nytt säkerhetsinstrument kan riskerna upptäckas i tid och åtgärdas visar Lina Bergman i sin avhandling.

Kritiskt sjuka patienter i intensivvård måste ofta transporteras inom sjukhuset till röntgen, hybridsalar eller operation. Det är en riskabel förflyttning som kräver tid och resurser från intensivvården och ställer stora krav på personalen. Under transporten har intensivvårdssjuksköterskor en viktig roll som teamledare.

Tre av avhandlingens fyra delstudier utfördes som fältstudier på två intensivvårdsavdelningar på ett universitetssjukhus där Lina Bergman identifierade, klassificerade och beskrev risker vid transporter av intensivvårdade patienter inom sjukhuset. Under 51 transporter uppstod 365 risker. De kunde bero på brister i teamarbetet, transportrelaterade uppgifter, utrustning och teknik eller miljö samt organisation. Hon intervjuade såväl sjuksköterskor som patienter om upplevelser i samband med transporter. Patienterna upplevde trygghet under transporten.

I avhandlingen utvecklade och testade hon också ett instrument för att kunna mäta säkerheten vid transporter. Instrumentet utvärderades vid tolv intensivvårdsavdelningar i Sverige.

Om artikeln

Av Pia Vingros

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/20 sid 20–21

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar