Ledare

För lite tid för omvårdnad

Det är hög tid för arbetsgivarna att lyssna på sjuksköterskornas röster istället för att ta till desperata lösningar för att lösa verksamheternas oförmåga att rekrytera och behålla sjuksköterskor.

En undersökning som SKOP genomfört på uppdrag av Svensk sjuksköterskeförening bland kliniskt verksamma sjuksköterskor visar att många sjuksköterskor saknar förutsättningar att utföra nödvändiga omvårdnadsåtgärder. Missnöjet med detta är så stort att fler än fyra av tio sjuksköterskor funderat på att lämna vården.

Fyra av tio sjuksköterskor svarar att de under den senaste veckan avstått från omvårdnadsåtgärder på grund av tidsbrist och en av fyra har gjort det flera gånger under den senaste veckan. Av de sjuksköterskor som inte hunnit utföra omvårdnad anser sju av tio att det finns en ökad risk för patienter att få vårdskador och/eller förlängt sjukdomsförlopp. Dessutom anser varannan sjuksköterska att bemanningen inte är tillräcklig för en säker omvårdnad. På frågan om sjuksköterskor får stöd av sin närmaste chef att förebygga vårdskador anger en av fem att de får inget eller dåligt stöd.

Detta är alarmerande siffror. Sjuksköterskors bedömning av risker för vårdskador har i studier visat sig överensstämma väl med verkligheten och objektiva mått på patientsäkerhet. Vi vet också att när sjuksköterskor får fler patienter att ansvara för ökar riskerna och fler vårdskador inträffar. Andelen sjuksköterskor måste vara tillräckligt hög för att sjuksköterskan ska kunna ta ansvar för att i partnerskap med patienten bedöma, planera, utföra och utvärdera omvårdnaden.

I enkäten framkom även att stödet från närmsta chef var starkast när det gällde det patientnära omvårdnadsarbetet. Lägst stöd angavs för professionell utveckling och möjligheten att implementera ny kunskap inom omvårdnad.

I undersökningen uppger också en av fem att de sällan eller aldrig har möjlighet att följa sjuksköterskornas etiska kod. Hälften saknar ett återkommande tillfälle då etiska frågor diskuteras på arbetsplatsen. Om möjlighet att diskutera etiska frågor saknas kan det leda till samvetsstress som är en källa till att sjuksköterskor är otillfredsställda i sitt arbete.

Sjuksköterskans yrkesroll är självständig och varje sjuksköterska har ett etiskt ansvar för sitt bemötande, sina bedömningar och sina beslut. Under hela yrkeslivet har varje sjuksköterska också ett ansvar att arbeta kunskapsbaserat och följa forskningen och den etiska koden för sjuksköterskor för att kunna ge patienterna en vård av hög kvalitet.

Men vi sjuksköterskor måste få förutsättningar att ge god omvårdnad. Det är arbetsgivaren som har ansvar för kompetensutveckling, tid för reflektion och förutsättningar för att implementera ny kunskap. Det går inte att vänta längre, arbetsgivarna måste ta sitt ansvar.

Erkänn att omvårdnad är sjuksköterskans ansvars- och kunskapsområde och att sjuksköterskan inte är utbytbar mot andra yrkesgrupper. Experimenten med avdelningar inom slutenvården som saknar sjuksköterskor bör omedelbart stängas och inga nya ska öppnas.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar