Ledare

Riskfylld delegering

I den nya läkemedelsföreskriften tillåter Socialstyrelsen delegering av iordningställande, administrering och överlämnande av läkemedel ”till någon annan” inom slutenvården. Det finns inga begränsningar, förutom inom ambulanssjukvård, vare sig av preparat, patientgrupper, vårdnivå eller administrationssätt för rätten att delegera.

Det är uppseendeväckande att Socialstyrelsen inte lyssnat till den starka och sakliga kritiken från Svensk sjuksköterskeförening och många andra när förslaget var ute på remiss.

Det är väl känt att läkemedelshantering är förknippat med stora patientsäkerhets-risker. Därför är det anmärkningsvärt att delegering av läkemedelshantering tillåts inom sluten somatisk vård utan att man har gjort någon nationell utvärdering av vad delegering i andra vårdformer inneburit ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Det finns många Lex Maria-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg för allvarliga vårdskador där delegering av läkemedelshanteringen har bidragit.

I den nya föreskriften får även läkare rätt att delegera läkemedelshanteringen, trots att läkarna inte önskat att få denna arbetsuppgift. Det innebär att sjuksköterskor och barnmorskor som har utbildning i läkemedelsadministration kan bli tvungna att lämna över ansvar och nycklar till medicinrummet till läkare. Läkarna kan sen i sin tur delegera läkemedelshanteringen till ”någon annan”.

Det är svårt att förstå att Socialstyrelsen tillåter delegering av läkemedelshanteringen inom slutenvården då den nya läkemedelsföreskriften samtidigt skärper kraven på kontroll av läkemedelshanteringen.

Syftet är att öka säkerheten vid ordination, hantering och uppföljning. Den som iordningställer läkemedel ska göra en rimlighetsbedömning både av den ordinerade och den iordningställda dosen utifrån patienternas diagnos och behandling. Dessa skärpningar är utmärkta och kan få stor betydelse framför allt inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Samtidigt undergräver Socialstyrelsen en säker läkemedelshantering inom slutenvården genom att öppna upp för att delegera läkemedel till ”någon annan”, en person som i bästa fall har en kort läkemedelsutbildning på gymnasienivå. Det säger sig självt att detta minskar säkerheten för patienterna inom slutenvården där vårdtiderna är korta och många patienter är svårt sjuka och behandlas med högpotenta läkemedel.

Hälso- och sjukvården har idag en skriande brist på sjuksköterskor vilket bland annat lett till stängda vårdplatser, överbeläggningar och inställda operationer. Vi har redan idag alltför många exempel från hemsjukvård och särskilda boenden där låg sjuksköterskebemanning kräver att läkemedelshanteringen delegerats oavsett om kraven på att den som får delegering har tillräcklig kompetens och erfarenhet är uppfyllda.

Det är naivt att tro att vårdgivare inom slutenvården inte kommer att utnyttja möjligheten att delegera inom slutenvården, när den nya föreskriften träder i kraft den 1 januari 2018, för att öppna upp vårdplatser nu när tillfälle ges.

Det kommer att ställas stora krav på oss sjuksköterskor att stå upp för säker vård och ta föreskriftens krav på ökad kontroll av läkemedelshantering på allvar och inte delegera läkemedel om inte dessa krav är uppfyllda. Vi behöver också slå larm om vi möter vårdgivare som försöker utnyttja den nya föreskriftens möjlighet att delegera utan att kunna garantera att läkemedels-hanteringen är säker.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar