Ledare

Mötet är det viktigaste för jämlik vård

Trots att vi lever i ett välmående land finns det omotiverade skillnader i hälsa mellan olika grupper, någonting som också Coronakommissionen lyfter i sitt slutbetänkande. Hälsan är sämre hos grupper i socioekonomiskt utsatta områden och både utbildningsnivå, arbete och födelseland är av betydelse. Ojämlikhet finns mellan kön avseende diagnostik och behandling, men även hos personer som drabbats av både en somatisk och en psykiatrisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Sjuksköterskor bemöter dessa skillnader dagligen i vården. Min bild är att det krävs en aktiv diskussion mellan politik och profession om vad som faktiskt avses med ”jämlik vård” och ”vård på lika villkor för befolkningen” om denna svåra situation ska kunna lösas.

När jag frågar sjuksköterskor om hur de arbetar för att minska ojämlikhet i mötet med patienten, beskriver de ofta hur de anpassar mötet till personens förmågor och förutsättningar. De lyfter också fram vikten av att vara medveten om egna värderingar. Lyhördhet, tålamod, ödmjukhet och respekt ökar tryggheten i mötet. En trygg vårdrelation är en förutsättning för partnerskap och jämlikhet.

Sjuksköterskor har stora möjligheter att påverka en person till bättre hälsa. Vägen dit går genom att personen ges möjlighet och stöd i att ta ansvar för sin egen hälsoutveckling, tex att använda bildstöd för kommunikation. Om vi ska nå målet med en jämlik hälsa i hela befolkningen krävs att alla sjuksköterskor har möjlighet att arbeta promotivt och preventivt. Avslutningsvis vill jag rikta ett innerligt tack till alla sjuksköterskor som på olika sätt hjälper människor i krigets Ukraina med personliga kontakter, med sjukvårdsmaterial eller genom att arbeta i krigssjukvård. Ni gör en skillnad för mänskligheten idag och i morgon.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar