Omvårdnadsmagasinet
nr 2 / 2022

Ledare

Mötet är det viktigaste för jämlik vård

Trots att vi lever i ett välmående land finns det omotiverade skillnader i hälsa mellan olika grupper, någonting som också Coronakommissionen lyfter i sitt slutbetänkande. Hälsan är sämre hos grupper i socioekonomiskt utsatta områden och både utbildningsnivå, arbete och födelseland är av betydelse. Ojämlikhet finns mellan kön avseende diagnostik och behandling, men även hos personer som drabbats av både en somatisk och en psykiatrisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Sjuksköterskor bemöter dessa skillnader dagligen i vården. Min bild är att det krävs en aktiv diskussion mellan politik och profession om vad som faktiskt avses med ”jämlik vård” och ”vård på lika villkor för befolkningen” om denna svåra situation ska kunna lösas.

Mötet är det viktigaste för jämlik vård

Forskning

Utmanande måltider när döden närmar sig

I livets slutskede försvinner matlusten. Det är ett faktum som sjuksköterskor inom den palliativa vården väl känner till. Men det detta till trots saknas riktlinjer i palliativ vård för hur sjuksköterskor ska göra och fråga kring mat. En avhandling av sjuksköterskan Viktoria Wallin kan ge djupare förståelse i mötet med de berörda.

Socialt kapital viktigt för ungas psykiska hälsa

Sedan 1980-talet har psykiska besvär bland barn och unga ökat markant. Detta har intresserat Mikael Ahlborg, som sedan 2016 har forskat på ungas psykiska ohälsa. I hans studier är det ungdomars egna skildringar av socialt kapital som är utgångspunkten. Först då kan vi arbeta främjande med ungas psykiska välmående, menar han.

Porträtt

"Äldre får mig att leva upp"

Linn Spross disputerade i ekonomisk historia men lämnade forskarkarriären för att bli sjuksköterska. Med två terminer kvar på sjuksköterskeprogrammet längtar hon efter det patientnära och att få göra ett jobb som känns meningsfullt.

Tema

Tema: Empatisk utmattning

Under två års pandemi har sjuksköterskors viktiga empatiska förmåga satts under press. För vissa har det lett till empatisk utmattning, beskrivet som ett blåm.rke i sjuksköterskans själ. Men det går att läka. Universitetssjukhuset Örebro var inte bara snabba med att sätta upp en covid-IVA-avdelning. De valde att från dag ett sätta in stöd till personalen.

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar