Ledare

Tummen ned för ny specialistutbildning

I början av november presenterades den statliga utredningen om framtidens specialistsjuksköterska. Syftet var bland annat att presentera olika modeller för specialistutbildningar och att hitta åtgärder som bidrar till att specialistsjuksköterskeyrket ska bli mer attraktivt.

Utredningens förslag har diskuterats livligt och nu är remissvaren insända.

Svensk sjuksköterskeförening är kritisk till att utredningen inte har lämnat förslag som säkrar specialistsjuksköterskans specialistkompetens och progression i omvårdnad. Föreningen avstyrker tre av utredarens tyngsta förslag.

Vi säger nej till att sjuksköterskors specialistutbildning enbart ska leda till en yrkesexamen liksom att det endast ska finnas tre fasta inriktningar inom högteknologisk vård och därtill en öppen inriktning som ska täcka behovet inom övrig hälso- och sjukvård. Vi säger också nej till utredningens förslag till utbildning av avancerad klinisk specialistsjuksköterska.

En yrkesexamen garanterar inte progression inom sjuksköterskans huvudområde omvårdnad. En specialistsjuksköterska med en generell examen inom huvudområdet och en yrkesexamen kan ta avancerade kliniska beslut och utveckla omvårdnaden. Det är allvarligt för jämställdheten om en stor och kvinnodominerad utbildning skulle bli den enda yrkesutbildning på avancerad nivå som leder till enbart en yrkesexamen. Även Socialstyrelsen, Vetenskapsrådet, många lärosäten, regioner och Vårdförbundet instämmer i denna kritik.

Utredningens förslag innebär att åtta av dagens elva fasta inriktningar för specialistutbildning tas bort. Tre fasta inriktningar inom den högspecialiserade vården och en öppen specialisering speglar inte behovet av specialistsjuksköterskans kompetens inom all hälso- och sjukvård. Utredarens förslag öppnar för profileringar och konkurrens om studenter vid lärosäten istället för att säkra kompetensbehov inom områden som till exempel primärvård, vård av äldre, cancervård, psykiatrisk vård och barnhälsovård.

Det finns också en överhängande risk att de inte kommer att vara nationellt jämförbara. Många tunga remissinstanser som Socialstyrelsen, Vårdförbundet, lärosäten och flera regioner avslår också förslaget med endast tre fasta inriktningar.

Utredningen redovisar fyra olika modeller för utformningen av specialistsjuksköterskeutbildningen. Svensk sjuksköterskeförening anser att modell D i utredningen tar hänsyn till hur dagens hälso- och sjukvård är dimensionerad, samt har potential att möta utvecklingen mot den nära vården. Förslaget behöver dock kompletteras med en inriktning mot medicinska tillstånd och diagnoser samt en till distriktssköterska.

Det finns behov av avancerade specialistfunktioner för sjuksköterskor i Sverige. Föreningen avslår dock utredarens förslag. Det är anmärkningsvärt att utredaren föreslår en utbildning som inte ställer särskilda behörighetskrav på lång yrkeserfarenhet eller specialistsjuksköterskeexamen.

Med den samlade kritiken i remissvaren finns goda möjligheter att föreningen vinner gehör för sin kritik så att framtidens specialistutbildning motsvarar kraven för en personcentrerad och säker vård.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar