Ledare

Kompetens minskar vårdskadorna

Det går knappast att räkna alla gånger som Svensk sjuksköterskeförening upprepat att sjuksköterskornas kompetens har betydelse för patienters överlevnad, vårdtid och risk för vårdskador.

Äntligen finns nu ett gediget underlag från Socialstyrelsen som i rapporten Kompetensförsörjning och patientsäkerhet – Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerhet drar slutsatsen att brist på kompetens påtagligt ökar risken för vårdskador.

Brist på kompetens kan leda till att vård och omsorg utförs på ett felaktigt sätt, att patienten får fel behandling eller diagnos. Det ger också minskad förmåga att förstå situationer och göra korrekta bedömningar. Fel eller otillräcklig kompetens blir särskilt allvarlig då pressen på verksamheten är hög och det gäller att göra viktiga prioriteringar. Hög arbetsbelastning, bristande personalkontinuitet och otillräcklig kompetens kan även leda till att ingen har eller kan ta ett helhetsansvar för patienten.

Arbetet med rapporten har varit gediget med enkäter till verksamhetschefer, djupintervjuer med patientsäkerhetsexperter, chefsläkare och professionsföreträdare, fokusgrupper med vårdpersonal, litteraturöversikt samt insamling av data om bemanning och vårdskador.

Ett vanligt påstående i debatten är att Sverige har en hög andel sjuksköterskor i relation till befolkningen. Rapporten visar att det är fel, tvärtom är andelen sjuksköterskor lägre än i övriga nordiska länder, Tyskland, Irland och USA.

Rapporten visar att verksamhetscheferna uppfattar otillräcklig bemanning och kompetens som ett stort problem inom akutsjukvården. Hela 73 procent anger att de inte alls eller till viss del har den bemanning av specialistsjuksköterskor som krävs för att möta vårdbehovet och 63 procent anger motsvarande brist på sjuksköterskor.

Precis som Svensk sjuksköterskeförening länge hävdat påpekar många av de intervjuade personerna att hälso- och sjukvården kräver en tätare bemanning än tidigare på grund av att en större andel av patienterna är äldre personer, multisjuka och därmed mer vårdkrävande. De lyfter även fram att främst omvårdnadskompetens saknas.

De vanligaste vårdskadorna år 2017 var vårdrelaterade infektioner, skador från kirurgiska ingrepp, överfylld urinblåsa, läkemedel, trycksår och fallskador. Inom akutsjukvården är de allvarligaste riskerna trängsel i patientutrymmen, bristande kommunikation mellan vårdpersonal samt fördröjd behandling eller omvårdnad.

Dessa slutsatser stärkts av den vetenskapliga litteraturöversikten som visar att när sjuksköterskor och läkare på sjukhus ansvarar för fler patienter försämras patientsäkerheten och det inträffar fler vårdskador. Personal med högre utbildningsnivå och längre yrkeserfarenhet ger bättre patientsäkerhet. Översikten visar också att det är omvårdnadsrelaterade vårdskador som oftast uppkommer såsom trycksår, infektioner och överfylld urinblåsa.

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj Svensk sjukvård behöver omvårdad, www. omvårdnad.se, behövs för att skapa kunskap om omvårdnadskompetensens betydelse för säker vård hos vårdens alla beslutsfattare och anslagsgivare.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar