Ledare

Ett viktigt stöd

Svensk sjuksköterskeförening har utarbetat en ny nationell kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. Den ska genom att tydliggöra kompetensen hos legitimerad sjuksköterska vara ett stöd för sjuksköterskor, beslutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och på lärosäten.

Det var tidigare Socialstyrelsen som ansvarade för att ta fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, men detta ansvar ingår inte längre i Socialstyrelsens uppdrag. Under några år har det därför saknats en nationell kompetensbeskrivning. Idag är det verksamhetschefen som ska säkerställa rätt kompetens i verksamheten. Det är otillräckligt, menar Svensk sjuksköterskeförening. En nationell kompetensbeskrivning är nödvändig för professionen och vi har därför utarbetat en ny.

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården kräver att sjuksköterskeprofessionen är i ständig utveckling. Kompetensbeskrivningen beskriver sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad av patienter, för de sex kärnkompetenserna, ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet.

Omvårdnaden är sjuksköterskans specifika kompetens. Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet. Sjuksköterskan ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet. Det innebär att sjuksköterskan självständigt, i teamsamverkan och i partnerskap med patienten och dennes närstående ansvarar för bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. Sjuksköterskan ska ha kompetens att utföra omvårdnadsuppgifter med skicklighet samt att etablera en förtroendefull relation med patienten och närstående.

Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sin yrkesutövning. Det betyder en skyldighet att själv analysera styrkor och svagheter i sin egen professionella kompetens och utveckla samt fördjupa sin yrkeskompetens. Arbetet ska präglas av ett etiskt förhållningssätt. En god omvårdnad förutsätter respekt för mänskliga rättigheter, hänsyn till människors värderingar, vanor och tro och respekt för självbestämmande.

Förutom hög omvårdnadskompetens behöver sjuksköterskan också kunskap om medicinsk vetenskap och beteendevetenskap samt förståelse för hållbar utveckling i hälso- och sjukvård. Sjuksköterskan ska även ha kunskap om betydelsen av olika faktorer för personers möjlighet till jämlik hälsa och vård.

Det är Svensk sjuksköterskeförenings förhoppning att kompetensbeskrivningen kommer att bidra till att den legitimerade sjuksköterskan har det yrkeskunnande och den kompetens som krävs för att möta patientens behov och kunna leda och utveckla omvårdnad.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar