Omvårdnadsmagasinet nr 2 / 2016

LEDARE

Effektivare vård med högre kompetens

Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor innebär att grundutbildade sjuksköterskorna ofta får ta orimligt stort ansvar. Undersköterskor behövs i teamet och i omvårdnad av patienterna. Men sjuksköterskans har en högre kompetens och ansvar att bedöma och tolka patientens status, tillämpa ny kunskap och tillsammans med patienten ordinera omvårdnadsåtgärder.

Klicka här för att läsa ledare nr 2 / 2016

FORSKNING

DISA förebygger ungdomars psykiska ohälsa

Tonåringars självrapporterade psykiska hälsa har försämrats markant sedan 1980-talet. Skolsköterskan Pernilla Garmy har i sin avhandling kunnat visa att ett av de program som används i skolorna för att förebygga psykisk ohälsa, DISA, har en positiv effekt till en låg kostnad. Parallellt med avhandlingsarbetet har hon också kartlagt barn och ungdomars sömnoch medievanor.

Genuint möte med patienter får studenter att växa

I det genuina mötet med patienter formas studenter till sjuksköterskor. Det är en av slutsatserna i Camilla Eskilssons avhandling. – När lärande och vårdande flätas samman kan de hitta sin personliga yrkesroll, säger hon.

E-hälsostöd vid bröstcancer

Vart ska en bröstcancersjuk kvinna vända sig när oron slår till, när frågorna kommer, när tankarna om behandlingen och framtiden skapar kaos inom henne? Lösningen kan vara ett personcentrerat digitalt verktyg som kvinnan kan komma åt via mobilen, surfplattan eller nätet. Forskaren och specialistsjuksköterskan Filipa Ventura har testat en prototyp till ett verktyg som integrerar patientens och vårdteamets perspektiv.

Kommunikation som inte fungerar

Som en monolog eller lång informationsstund utan summering. Så ser ofta kommunikationen ut mellan vårdpersonal och patienter med förmaksflimmer. Det visar Eleni Sioutas avhandling och hon förespråkar istället stödjande, dialogbaserade samtal för bättre delaktighet i vården.

Nöjda patienter återhämtar sig snabbare

Återhämtningen efter en höft- eller knäprotesoperation blir bättre om patienten får tillräcklig kunskap för att utföra en bra egenvård. Men även den emotionella statusen hos patienten har stor betydelse för återhämtningen. Det visar Åsa Johansson Stark i sin avhandling ”Empowering knowledge and Quality of Recovery after hip or knee replacement”.

Svår förvirring efter hjärtkirurgi

Det är vanligt att äldre personer som hjärtopereras drabbas av akuta förvirringstillstånd efteråt. Men problemet är till stor del outforskat. Narkossköterskan Helena Claesson Lingehall har i sin avhandling följt 142 patienter. Mer än hälften av dem utvecklade delirium efter hjärtkirurgin, med svåra hallucinationer och mardrömmar. Det kom också att påverka dem under lång tid framöver.

PORTRÄTT

Ett drama att lära av

Att använda dramapedagogik i sjuksköterskeutbildningen är ett utmärkt sätt att träna och utforska olika perspektiv på människors möten i vården menar Susanna Höglund Arveklev som är doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. I sitt avhandlingsarbete undersöker hon hur studenter upplever metoden och hur den bäst kan användas i undervisningen.

REPORTAGE

Våga fråga barn om misshandel

Barnmisshandel är ett stort folkhälsoproblem och det påverkar de drabbade barnens hälsa negativt. Risken ökar för psykosomatiska symtom och sämre livskvalitet. Men framförallt är barnmisshandel ett dolt problem, då många av de utsatta barnen inte avslöjar misshandeln, visar Carolina Jernbro i sin avhandling. Därför är det viktigt att de vuxna som arbetar professionellt med barn har kunskap om riskfaktorer och tidiga tecken på att barn far illa.

Lyckad nutritionssatsning ger resultat

Med enkla metoder och smarta vardagslösningar har personalen på kirurgavdelningen på Hudiksvalls sjukhus tagit greppet om patienternas dåliga nutritionsstatus. På 1,5 år har andelen patienter som får i sig tillräckligt med näring vuxit från 3 till 76 procent.

Stor satsning på etik i Norrbotten

– Cheferna i vården måste få stöd att prioritera samtal om etik, trots att det finns så mycket annat som måste hinnas med. Det säger Karin Zingmark, utvecklingsdirektör i Norrbottens läns landsting och den som samordnar etikarbetet på ett övergripande plan. Landstinget satsar sedan ett par år på att utveckla en stabil organisation för att lyfta upp etikfrågorna i den kliniska vardagen, bland annat genom att utbilda ett stort antal etikombud och utveckla verktyg som etiska ronder.

Kränkt i vården

Tusentals patienter upplever sig varje år bli allvarligt kränkta i sina kontakter med vården. Det kan handla om att inte bli trodd, bli nedlåtande bemött, bli hånad för sitt utseende eller sin kulturella bakgrund, känna sig otrygg eller till och med utsatt för våld eller hot.

KRÖNIKA

Språket en nyckel

God kommunikation i vården handlar om att ge patienten utrymme och fakta att själv fatta beslut som känns riktiga och att ge stöd i den livssituation patienten själv befinner sig i. Och det behöver vi alla bli bättre på, oavsett hur väl vi behärskar det svenska språket.

Klicka här för att läsa hela krönika nr 2 / 2016

Omslag nr 2 2016

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar