Ledare

Utred en ny modell för specialistutbildning

Trots att vården blir alltmer specialiserad minskar andelen specialistsjuksköterskor. Detta får allvarliga konsekvenser för patienterna. Operationer har ställts in vid flera sjukhus och vårdplatser har stängts på grund av att det saknas specialistutbildade sjuksköterskor.

Tillgången på sjuksköterskor, barnmorskor och läkare har, i förhållande till befolkningen, ökat med tio procent mellan år 2007 och 2012. Det enda undantaget är specialistsjuksköterskorna som istället minskade sin andel med sex procent under samma tidsperiod. Ända sedan år 1995 då Socialstyrelsen började redovisa andelen specialistutbildade sjuksköterskor har andelen sjunkit och år 2012 var endast 46 procent av sjuksköterskorna specialistutbildade.

Socialstyrelsen anger som möjliga orsaker till den nedåtgående trenden att specialistutbildning inte lönar sig, att arbetsuppgifterna inte skiljer sig nämnvärt från en grundutbildad sjuksköterskas samt att lokala och regionala fortbildningar prioriteras.

Fortbildning på lokal och regional nivå behövs för all personal under hela yrkeslivet. Men bristen på specialistutbildning kan inte lösas med att landsting och kommuner tar över utbildningen. Det är oroande när utspel utifrån regionalpolitiska intressen hotar sjuksköterskornas specialistutbildning.

Specialistsjuksköterskan ska vara specialist i omvårdnad och kunna omsätta kunskaper och färdigheter i många skiftande komplexa situationer. Forskning visar ett direkt samband mellan sjuksköterskans kunskap och patienternas möjlighet till överlevnad, symtomminskning och välbefinnande. En kunskapsbaserad och säker vård behöver sjuksköterskor utbildade på avancerad nivå med både en yrkesexamen och en generell examen i omvårdnad.

Det behövs inte bara fler specialistsjuksköterskor, utbildningen måste också förbättras. När Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderade utbildningarna förra året fick 79 av 134 omdömet bristande kvalitet.

Utvärderingen visade att den verksamhetsförlagda utbildningen inom många specialistutbildningar hade stora brister. Sjuksköterskor under specialistutbildning handleddes ofta av sjuksköterskor som själva saknade specialistkompetens och tillräcklig akademisk kompetens.

En orsak till specialistutbildningarnas bristande kvalitet är att varje enskilt lärosäte har svårt att säkerställa hög kompetens inom varje område. Därför behövs ett Nationellt samverkansorgan där lärosäten, arbetsgivare och professionsföreträdare kan planera för lärosätenas kompetens och vårdens långsiktiga behov.

Svensk sjuksköterskeförening har under flera år krävt en ny modell för specialistutbildningen. För att möta vårdens utveckling behövs en förnyelse av utbildningskombinationer, inriktningar och fördjupningsområden samt utbildningens längd. En flexibel struktur för specialistutbildning underlättar samläsning mellan olika inriktningar och mellan lärosäten.

Svensk sjuksköterskeförening föreslår att regeringen tillsätter en utredning som skyndsamt lägger förslag till en ny modell till specialistutbildning för sjuksköterskor.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar