Ledare

Sjuksköterskans år – fortfarande

År 2020 blev verkligen sjuksköterskornas år! Det var WHO som utsåg året till sjuksköterskans och barnmorskans år. Beslutsfattare i hela världen uppmanades att efterfråga sjuksköterskornas kompetens och ge inflytande i hälso- och sjukvårdspolitiken.

Då var det ingen som kunde ana vilka enorma insatser sjuksköterskorna skulle göra på grund av pandemin. Sjuksköterskor har arbetat intensivt och bidragit med mycket stora insatser inom hela hälso- och sjukvården från förebyggande arbete till rehabilitering. Sjuksköterskor har blivit synliga som aldrig förr och det har visat sig att sjuksköterskor är hälso- och sjukvårdens ryggrad och att vår kompetens är oumbärlig.

Pandemin har ännu inte avtagit och nu tillkommer arbetet med vaccinationer. För att genomföra effektiva och säkra vaccinationer har Socialstyrelsen beslutat att ge distriktssköterskor och barnsjuksköterskor rätt att ordinera vacciner mot covid-19. Alla sjuksköterskor får ge vaccinet. Även här är våra insatser avgörande. Många sjuksköterskor som bland annat arbetar med administration eller är pensionerade har ställt upp för att bidra till vaccineringen.

Pandemin har visat allvarliga konsekvenser av för låg kompetens i äldrevården. Coronakommissionens granskning är en svidande kritik av väl kända strukturella brister. Äldrevården stod oförberedd och illa rustad inför pandemin. Granskningen avslöjade allvarliga brister i såväl bemanning som kompetens, arbetsförhållanden och ledning. Trots att äldre personer som bor på särskilda boenden är sköra och har komplexa vårdbehov är endast fem procent av medarbetarna sjuksköterskor och två procent fysioterapeuter eller arbetsterapeuter. Hela 40 procent av medarbetarna saknar vårdutbildning. Det finns heller inga krav på att enhetschefer ska ha medicinska kunskaper.

Granskningen lyfter även fram att samtliga studier pekar på ett tydligt samband mellan andelen sjuksköterskor och utbrottens omfattning. Ju högre andel sjuksköterskor, desto lägre risk för smitta och dödsfall.

Svensk sjuksköterskeförening instämmer i Coronakommissionens förslag att den medicinska kompetensen behöver öka och att det bör finns sjuksköterskor på varje särskilt boende dygnet runt under veckans alla dagar. Kommissionen anger att det är en förutsättning för bland annat kontinuerlig tillgång till medicinska insatser som dropp och syrgas, men även för att personalen ska kunna få stöd och handledning inom såväl omvårdnad som medicinsk behandling. Kommissionen föreslår även att såväl bemanningen, anställningstrygghet och personalkontinuiteten på särskilda boenden och i hemtjänsten behöver förbättras och timanställningarna måste minska.

År 2021 har WHO utnämnt till hälso- och sjukvårdspersonalens år. Det är ett erkännande av arbetet för att ge vård under pandemin. För föreningen innebär det att vi fortsätter arbetet för att Sveriges politiker och vårdgivare ska vidta kraftfulla åtgärder för att sjuksköterskor ska få goda förutsättningar att utöva sin profession och kunna ge god, jämlik och säker vård.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar