Ledare

Sjuksköterskor visar vägen

Inledningen på det nya decenniet börjar bra. År 2020 har WHO utlyst till sjuksköterskans och barnmorskans år. Det är ett väsentligt erkännande av våra professioners betydelse för hälso- och sjukvården och befolkningens hälsa.

Det krävs att myndigheter och vårdgivare i Sverige följer efter och vidtar kraftfulla åtgärder för att bryta den allvarliga trenden med vårdens svårigheter att rekrytera och behålla sjuksköterskor. En god hjälp till förändring är att genomföra sjuksköterskornas egna förslag. I Svensk sjuksköterskeförenings stora SKOP-undersökning där över 1 000 sjuksköterskor deltog gavs många förslag på frågan: Vad anser du är viktigast för att få sjuksköterskor att stanna i vården förutom lön och arbetsmiljö?

Flera förslag återkom ofta från sjuksköterskor med såväl få år i yrket som med över trettio år i yrket och vi är övertygade om att förslagen är fullt möjliga att genomföra. Dessa förslag innebär väsentliga förbättringar för sjuksköterskor att utöva sin profession och därmed för en hög omvårdnadskvalitet samt säker vård.

Ökat inflytande över vårdens organisation och innehåll. Sjuksköterskor är beredda att ta ett stort ansvar för vårdens innehåll och utveckling. Det behöver dock skapas goda möjligheter för sjuksköterskor att kunna påverka innan beslut fattas. Det finns en stor vilja att delta i förbättringsarbeten och bidra med omvårdnadkompetens.

Rimligt antal patienter per sjuksköterska. Ge sjuksköterskorna rimliga möjligheter att få tid för patienterna och därmed kunna ta ansvar för och bedriva god omvårdnad. Det skapar förutsättningar för en personcentrerad och säker vård samt tillfredsställelse över sitt arbete.

Kompetensutveckling. Sjuksköterskor måste erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling under hela karriären. Förslagen gäller såväl betald specialistutbildning som enstaka kurser och möjlighet att delta på kurser. Kompetensutveckling är nära förbunden med både möjlighet till fördjupning inom sin specialitet och karriärutveckling.

Tid för reflektion. All omvårdnad har en etisk dimension. De etiska övervägandena som dagligen sker i vården är mer komplexa än tidigare och berör alla sjuksköterskor. Det behövs tid för reflektion som ger möjlighet till diskussioner med kollegor och som dessutom bidrar till en professionell utveckling.

Respekt för sjuksköterskans profession och kompetens. Många efterfrågar en respekt för sjuksköterskans kompetens och profession. Det borde vara självklart att omvårdnad värdesätts lika högt som medicin och som en förutsättning i teamarbetet.

Sjuksköterskekompetens på samtliga nivåer. För att kunna ta beslut som även tar hänsyn till konsekvenser för omvården behövs hög omvårdnadskompetens på samtliga ledningsnivåer. Det innebär även ett erkännande av sjuksköterskornas betydelse för hälso- och sjukvårdens kvalitet.

Uppskattning. Uppskattning för såväl arbetsgruppens som sin egen arbetsinsats är betydelsefullt. Det sprider god stämning och bekräftar att den enskilda sjuksköterskans kompetens och insats är betydelsefull.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar