Ledare

Vi är viktiga i primärvården

Svensk sjuksköterskeförening är överens om att mer resurser behöver överföras till primärvården så att den i framtiden klarar av att hantera långvariga och komplexa sjukdomstillstånd. Den ska finnas tillgänglig nära befolkningen och inte minst kunna arbeta förebyggande. Mer avancerad medicinsk teknik kommer att användas i hemmen och fler personer med allvarliga långvariga sjukdomar kommer att vårdas hemma eller på särskilda boenden.

För att primärvården ska lyckas möta dessa behov är det långt ifrån tillräckligt att enbart satsa på läkarna.

Primärvården behöver utgå från en helhetssyn där patienten tillsammans med vårdteamet gör en hälsoplan som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskans kompetens behövs i nära samarbete i ett interprofessionellt team, där även fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister har en viktig roll.

Genom nya behandlingsmetoder ökar andelen personer som lever med långvarig sjukdom. Många av dessa personer är experter på sin egen sjukdom medan andra har ett stort behov av information och stöd. Föreningen förutsätter att utbyggnaden av sjuksköterskeledda mottagningar fortsätter.

Specialutbildade sjuksköterskor behöver ges möjlighet att starta egna mottagningar som tar ansvar för kontinuitet, uppföljning, råd och vid behov remittering till annan profession. För att skapa tillit och kontinuitet för patienter med långvarig sjukdom behövs mottagningar med specialistsjuksköterskor inom bland annat psykiatri, äldrevård och diabetesvård. Andra exempel där specialistsjuksköterskor behövs är vid hälsosamtal och livsskolor, inom psykiatri för att förebygga stress, i äldrevård, demensvård och i hemsjukvården av äldre personer.

En Cochranestudie från 2018 visade att specialistsjuksköterskor ger lika bra vård som läkare i primärvården vid kroniska och vissa akuta fysiska problem. Studien visade också att patientens besök hos sjuksköterska är något längre än hos läkare och ger något fler återbesök. Däremot var det ingen skillnad när det gäller antalet förskrivningar eller beställda prover. Resultaten visade heller ingen egentlig skillnad i dödlighet.

Andelen distriktssköterskor måste vara tillräcklig för att patienten ska möta relevant kompetens som kan ta ansvar för att tillsammans med patienten bedöma, planera, utföra och utvärdera omvårdnaden.

I arbetet ingår att stärka patienten till en god hälsa genom ett hälsofrämjande synsätt, samt bedöma övergången från sjukdomsbehandlande vård till palliativ vård för en värdig död.

Distriktssköterskan har kompetens att tillvarata det friska hos personer och att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och motivera och ge stöd till förändrade levnadsvanor.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar