Ledare

Svensk sjukvård behöver omvårdnad

Omvårdnad är sjuksköterskans kompetensområde och därmed Svensk sjuksköterskeförenings viktigaste fråga. Satsningen ska öka kunskapen om vad omvårdnad egentligen är och vilken roll och ansvar vår profession har för patientens, vårdens och hela samhällets bästa. Vi sjuksköterskor är bäst lämpade att sprida denna kunskap.

Bristen på sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor får allvarliga konsekvenser för vården. Det är uppenbart att stängda vårdplatser, långa väntetider på akuten, köer och inställda operationer hotar patientsäkerheten. En usel lösning på sjuksköterskebristen förespråkas idag av många ledande politiker och arbetsgivare. De föreslår att arbetsuppgifter ska flyttas från sjuksköterskor till personal med lägre kompetens. De förespråkar en omvårdnad som delas upp i olika moment med olika svårighetsgrad och där vissa delar ska utföras med lägre kompetens. Detta synsätt leder till en vård på löpande band där vården betraktar patienten som en diagnos och inte som en person.

Sänkta kompetenskrav löser inte bristen på sjuksköterskor. Brist på kunskap om vad omvårdnad är och sjuksköterskans arbete gör att det fattas felaktiga beslut som får konsekvenser för omvårdnadens kvalitet och hotar patientsäkerheten.

På ledande chefsnivåer saknas ofta omvårdnadskompetens vilket skapar dåliga förutsättningar för hög omvårdnadskvalitet. När beslut om verksamhet och organisation fattas finns alltid den medicinska kompetensen representerad medan omvårdnadskompetens ofta saknas.

I ett första steg vill vi med kommunikationsinsatsen ge verktyg och argument så att alla vi sjuksköterskor kan agera ambassadörer för professionen och betydelsen av god omvårdnad.

I ett andra steg vill vi föra debatten om att god omvårdnad kräver hög kompetens gentemot politiker och övriga beslutsfattare inom vården. Genom att gå i bräschen för god omvårdnad lyfter vi fram att det är vi sjuksköterskor som har kompetensen och tar ansvaret. För att få genomslag behöver vi också nå ut till dem som berörs mest av god omvårdnad: dagens och morgondagens patienter.

Kvaliteten i omvårdnaden är en fråga som engagerar brett. För att lyckas krävs att vi väcker uppmärksamhet och intresse, inspirerar och engagerar. Vi sjuksköterskor behöver tillsammans sprida kampanjens budskap till såväl politiker och beslutsfattare som media.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar