Ledare

Röj inte patientens identitet i sociala medier!

Facebook, instagram, twitter och andra sociala medier kan vara en utmaning för sjuksköterskor då det kan vara frestande att skriva om händelser i arbetet. Sjuksköterskor och andra vårdprofessioner kan självklart skriva privat i sociala medier, men behöver reflektera över var gränsen mellan det professionella och det privata går.

Nu finns en ny vägledning för den diskussionen, framtagen av Sjuksköterskornas etiska råd. Den är ett stöd för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter i diskussioner på arbetsplatser, i teamet eller med arbetsgivare om sociala medier med fokus på etiska aspekter. Grundhållningen är att de regler och värderingar som vi sjuksköterskor arbetar efter gäller även när vi kommunicerar i virtuella rum på vår fritid.

Det har hänt att vårdpersonal röjt patienter i olika sociala medier. Det har ofta skett oavsiktligt då även avidentifierad information kan avslöja en patients eller närståendes identitet. Plats, sjukdom, kön eller ålder kan till exempel innebära att patienten kan identifieras av en utomstående. Det kan även skada eller skapa bristande tillit om patienten känner igen sig – även om en utomstående inte kan identifiera personen.

Reglerna om tystnadsplikt och sekretess finns för att skydda patientens personliga integritet. Det är en förutsättning för förtroendet för vården att uppgifter om patienten inte läcker ut till utomstående. Skyddet för den personliga integriteten är nödvändigt för god och säker vård. Därför behöver sjuksköterskor alltid värna tystnadsplikt och sekretess även i sociala medier

Det är en stor skillnad mellan vad vårdpersonal och patienter och närstående kan skriva i sociala medier. Patienter och närstående är fria att skriva vad de vill så länge det som skrivs inte är hot eller kan uppfattas som hets mot folkgrupp. Lagen tillåter även patienter att, öppet eller dolt, spela in ett möte med professionella vårdgivare. Det är däremot inte tillåtet att spela in möten i smyg där man inte själv deltar. Vårdgivaren kan dock förbjuda inspelning och fotografering i de egna lokalerna.

Patienter eller närstående som bloggar kan vara mycket uppriktiga när de skriver i sociala medier. Sjuksköterskor kan följa patienter över nätet, och får då reda på en hel del om patientens hälsa och funderingar kring sin sjukdom. Sjuksköterskornas etiska råd anser att det är olämpligt att sjuksköterskor deltar i det samtalet och utbyter information privat på nätet med patienter eller närstående.

Sjuksköterskor företräder alltid sin profession oavsett om man är i tjänst eller inte. Däri finns en etisk dimension som exempelvis innebär att inte acceptera kränkande eller stötande inlägg på sociala medier eller att dela oacceptabla inlägg som går emot sjuksköterskors etiska kod. Enligt vår etiska kod har sjuksköterskor ansvar för att respektera mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Fotografering, facebook, twitter och användning av instagram behöver nu diskuteras i vården och det är bra om riktlinjer kan utarbetas.

Ladda ner eller beställ En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar