Omvårdnadsmagasinet nr 1 / 2017

LEDARE

Röj inte patientens identitet i sociala medier!

Facebook, instagram, twitter och andra sociala medier kan vara en utmaning för sjuksköterskor då det kan vara frestande att skriva om händelser i arbetet. Sjuksköterskor och andra vårdprofessioner kan självklart skriva privat i sociala medier, men behöver reflektera över var gränsen mellan det professionella och det privata går.

Klicka här för att läsa ledare nr 1 / 2017

FORSKNING

Förmaksflimmer drabbar både patient och partner

Förmaksflimmer är en sjukdom som drabbar både patienten och hens partner. – En hjärtsjukdom påverkar parets hela livssituation, skapar oro och osäkerhet, säger Tomas Dalteg, forskare och sjuksköterska och lade nyligen fram avhandlingen ”Partner relationship in couples living with atrial fibrillation” vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Äldrelotsar ger tillit till multisjuka äldre

Den svenska hälso- och sjukvården är mycket specialiserad. Det gör att äldre personer med multisjuklighet riskerar att falla mellan stolarna för att helhetsperspektivet saknas. Ett sätt att råda bot på det var ett projekt med äldrelotsar i Blekinge mellan 2011 och 2013. Nu är projektet utvärderat i en avhandling av Markus Hjelm.

Sjuksköterskan kan lindra utsattheten vid strålning

Den som får strålbehandling kan känna sig utsatt och övergiven. Inte sällan ligger de ensamma i ett mörkt rum, fixerade i en position medan strålningen sker. Då är sjuksköterskans roll viktig, för att skapa trygghet, menar Kristina Olausson. Hon har skrivit en avhandling om patienters upplevelse av strålning och en viktig slutsats är att patienterna skulle kunna vara mer delaktiga i sin behandling.

Distriktssköterskors betydelse för äldres hälsa

I sitt arbete möter distriktssköterskor många äldre människor. De ger behandling, omvårdnad, utbildar patienter i egenvård och stödjer anhöriga. I sin doktorsavhandling undersöker Annica Lagerin deras arbete när det gäller hälsosamtal i hemmet, läkemedelsanvändning samt behandling vid bensår.

PORTRÄTT

Britt var på rätt plats vid rätt tid

I en ny bok har Britt Johansson, 85 år, vävt en berättelse om sitt eget liv som sjuksköterska, vårdlärare och professor och den tid som banade vägen till svenska sjuksköterskors stadiga grund i både den vetenskapliga världen och värderingar om allas lika rätt till vård.

REPORTAGE

Den ojämlika vården

Hälso- och sjukvård ska ges till alla efter behov, men verkligheten visar något helt annat. För stora grupper är vården direkt ojämlik, med sämre tillgång till vård och sämre överlevnad för den som bland annat har låg utbildningsnivå och inkomst eller bor i fel del av landet. Nu måste det till en ändring, menar Svensk sjuksköterskeförening, som har tagit fram en strategi för att vända utvecklingen och göra politikers och sjuksköterskors ansvar tydligt.

Låg inkomst gör det svårare att överleva efter stroke

– Socialt utsatta grupper av människor har sämre chans än andra att överleva perioden efter en stroke, säger Anita Lindmark. Främst gäller det personer med låg utbildningsnivå och låg inkomst. Det visar hon i sin doktorsavhandling i statistik, framlagd vid Handelshögskolan i Umeå i höstas.

Botkyrka förebygger cancer

Många invånare i Botkyrka kommun söder om Stockholm har låg inkomst, låg utbildningsnivå och svårigheter att förstå svenska. Det är faktorer som ökar risken för att drabbas av cancer och klara en behandling.

Kränkande bemötande av överviktiga

Kvinnor med övervikt blir ofta bemötta på ett kränkande sätt i primärvården. – Det allvarligaste tycker jag är att läkare ibland missar allvarliga hälsoproblem, för att de är så fokuserade på patientens övervikt. Det säger distriktssköterskan Sussie Arnetz Linder som nyligen skrev magisteruppsatsen ”Då känner jag att nu är jag inte en människa för dem längre utan bara en fettklump” tillsammans med Linda Svensson vid Uppsala universitet.

omslag nr 1 2017

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar